HSAR1004 - Sosialt arbeid i velferdsstaten

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer LOVSAMLING

Faglig innhold

Emnet omhandler sosialt arbeid i velferdsstaten med fokus på offentlig sektor.

Kunnskap om organisering av velferdsapparatet og sosialforvaltningens ansvar og oppgaver, lov om sosiale tjenester i NAV, forvaltningsloven og prinsipper om likeverdige tjenester danner kunnskapsgrunnlaget for å forstå rammene rundt brukerens møte med det offentlige tjenesteapparatet. I tillegg fokuseres det på empowerment og brukermedvirkning, kommunikasjon knyttet til kultur og bruk av tolk, etikk; ulike menneskesyn og etiske/moralske dilemma som problematiseres. Arbeidsmetoden samfunnsarbeid og samarbeid i gruppe vil bli utdypet fra emne HSAR 1003. Emnet inneholder også en praksisperiode hvor studentene vil undersøke, observere og reflektere over tema som emnet inneholder. Tema om ulike læringsformer er derfor også i emneinnholdet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive arbeidsprosessen i samfunnsarbeid
 • kan beskrive etiske utfordringer knyttet til sosionomens posisjon og rolle
 • kan beskrive grunnleggende teorier om organisasjon
 • kan redegjøre for brukermedvirkning og empowerment
 • redegjøre for rettslige krav til forvaltningsskjønnet og forvaltningsorganets kompetanse til å fastsette vilkår

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • reflektere over sosionomens egne verdier og holdninger i møte med mennesker som representerer forskjellig bakgrunn og etnisitet
 • anvende de sentrale bestemmelsene i lov om sosiale tjenester i NAV
 • prøve ut kommunikasjonsferdigheter i bruk av tolk i møte med bruker
 • reflektere over hvordan offentlige tjenester kan tilrettelegges for å bli en likeverdig tjeneste for alle
 • prøve ut bruk av refleksjon,kritisk refleksjon, refleksivitet observasjon og veiledning i en læringsprosess

 

Generell kompetanse

studenten har:

 • forståelse for samhandlingskompetanse i yrkesutøvelsen
 • oppmerksomhet rettet mot betydningen av holdninger og verdier i utøvelsen av sosialt arbeid
 • forståelse for sosialt arbeid innenfor rammen av velferdsstaten og tredje sektor nasjonalt og internasjonalt
 • kunnskap om konflikt

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene er selvstudier, forelesning, gruppearbeid, skriftlig arbeidskrav, seminar og praksis.

 

Studentene har 20 praksisdager. Dette er gruppepraksis (2-6 studenter) innenfor offentlig virksomhet. Utvidet informasjon om praksis ligger i emnerommet på Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav II: praksis og skriftlig oppgave
 • Arbeidskrav I: individuelt skriftlig arbeidskrav
 • Obligatorisk oppmøte i ferdighetstrening

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

 

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sosialt arbeid (sosionom) (HSGSOB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i sosialt arbeid ved NTNU.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 LOVSAMLING 07.09.2017 09:00 H3 Rom 511
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 LOVSAMLING 09:00
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.