HRAD8021 - Vaskulær ultralydpraksis med fokus på underekstremitetsarterier og aorta

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig og praktisk prøve
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis
Muntlig eksamen 1/1

Faglig innhold

Studenten skal i denne praksisperioden fokusere på ultralydundersøkelser av underekstremitetsarterier, inkludert abdominale aorta og bekkenkar, samt arterielle rekonstruksjoner.

Læringsutbytte

Ferdighetsmål:
Studenten skal kunne¿
- beherske ultralydfremstilling av kartreet fra abdominale aorta til aortabifurkaturen, videre til bekkenarterier, a.femoralis og til distale a.poplitea.
- gjennomføre ultralydundersøkelser av underekstremitetsarterier iht avdelingens protokoller og rutiner for beregning av stenosegrad.
- gjennomføre undersøkelser av arteriell rekonstruksjoner i ekstremitetsarterier
- gjennomføre arm- ankeltrykksmåling med blinddoppler.
- utføre måling av volumflow.
- skille normalanatomi fra patologi i abdominale aorta, bekkenkar og fem-pop segmentet.
- utføre målinger av AAA og aneurismer i bekkenkar.
- gjenkjenne og skille ut sjeldnere tilstander i underekstremitetsarterier (f.eks. popliteaaneurisme, popliteal entrapment, embolisering,pseudoaneurismer)
- beherske bruk av dopplerfunksjoner ved undersøkelse av underekstremitetsarterier og være bevisst på fallgruver ved bruk
Kunnskapsmål:
- gjøre rede for avdelingens protokoller/rutiner for ultralydundersøkelser av underekstremitetsarterier, inkludert abdominale aorta og bekkenkar
- gjøre rede for behandlingsalternativ og rutiner for oppfølging av funn ved avdelingen (relatert til underekstremitetsarterier)
- gjøre rede for aktuelle inngrep som gjøres ved avdelingen (relatert til underekstremitetsarterier)
Generell kompetanse:
Studenten skal kunne
- avgjøre hvorvidt det er behov for second opinion/vurdering av klinisk spesialist
- analysere funn i ultralydopptak ved å se årsakssammenhenger mellom fysiologi/patologi og bildeframstilling
- oppsummere funn/resultat av undersøkelsen i et skriftlig notat
- forsvare, begrunne og være kritisk til eget arbeid/eget undersøkelsesresultat

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av ca. 36 halve dager, dvs. 1-2 dager pr uke, hvorav minimum 2 halve dager skal være under veiledning. Tilrettelegging: I tillegg til avsatt tid til veiledet praksis, bør studenten få mulighet til å observere en del (så mye de vil) og delta (være til stede) når de ulike pasienter diskuteres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Praksislogg

Mer om vurdering

Midtveis og til slutt i praksisperioden skal studenten levere en skriftlig statusrapport som viser progresjon og læring i perioden i forhold til høgskolens mål.
Veileder i praksisfeltet skal kommentere og signere på studenten sin statusrapport.
Innlevering av praksislogg som dokumenterer mengde og omfang av praksis
Et visst antall undersøkelser må være gjennomført for å få godkjent praksis og for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet (dette er spesifisert i praksisdokumentene)
Det ovennevnte må være levert og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar (FTVIDULTRA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar.
En forutsetning for å bli tatt opp som student ved videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar, er at det foreligger en avtale om praksisplass og veiledning gjennom hele studieperioden.

Kursmateriell

Dette er ikke pensum, men anbefalte bøker hvor noen av dem dekker de samme tema

Pellerito, JS, Polak, JF, Introduction to vascular ultrasonography, 6th ed, Philadelfia, Elsevier (2012)

Ridgway, Donald P. Vascular Scanning. A guide for the complete beginner. 3rd ed. Californina. Davies Publishing (2004)

Rumwell, C,M.McPharlin. Vascular Technology: an illustrated review. 4th ed. California. Davies Publishing

Hoskins, P., K.J. Martin, and A. Thrush, Diagnostic ultrasound: physics and equipment. Cambridge: Cambridge University Press.(2010)

Oates, Chrispian, Cardiovascular Haemodynamics and Doppler Waveforms EXPLAINED, Cambridge. Cambridge University Press, (2008)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig og praktisk prøve

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praksis
Høst ORD Muntlig eksamen 1/1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.