HRAD3006 - Bacheloroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/1 13 uker

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 13 uker ALLE

Faglig innhold

Forberedelse, gjennomføring og formidling av forskning. Oppgavens tema skal ha tilknytning til utøvelsen av radiografifaget.

Læringsutbytte

Etter å ha bestått emnet HRAD3006 forventes det at studenten (har følgende kompetanse):
Kunnskap - studenten skal kunne:
•gjøre rede for radiografifagets sentrale idegrunnlag, praktiske fagutøvelse og samfunnsoppdrag
•drøfte radiografifagets teoretiske og praktiske sider ut fra en vitenskapsteoretisk forståelse
•velge prinsipper og verktøy for systematisk søking i relevante fagdatabaser
•vurdere ulike kilders pålitelighet og relevans
•formulere relevante radiograffaglige problemstillinger
•begrunne valg av teorier, perspektiver og metoder i radiograffaglig forskning og utviklingsarbeid
•planlegge et utviklings- eller vitenskapelig arbeid på bachelornivå i tråd med vitenskapelige kriterier og formelle retningslinjer

Ferdigheter - studenten skal kunne:
•planlegge og gjennomføre systematisk litteratursøk i vitenskapelige databaser samt dokumentere denne prosessen
•anvende ulike kilder og referanser etter gjeldende retningslinjer i eget arbeid
•anvende vitenskapelige arbeidsmetoder på et innføringsnivå
•gjennomføre et systematisk utviklings- eller forskningsarbeid
•presentere eget forskningsarbeid for et publikum

Generell kompetanse - studenten skal kunne
•vurdere kvaliteten på eget og andres forskningsarbeid
•identifisere etiske aspekter i ulike deler av et forsknings- eller utviklingsprosjekt
•nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen
•reflektere over faglig utøvelse i lys av ny kunnskap

Læringsformer og aktiviteter

Gruppearbeid (2-3 studenter), prosjektplanlegging, innsamling, bearbeiding og analyse av innsamlete data, veiledning og oppgaveskriving i grupper, samt muntlige og skriftlige presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tverfaglig samhandling- 2 dagers undervisningsopplegg
  • Rapport - protokoll for Bacheloroppgaven, som beskriver bakgrunn og plan for studien

Mer om vurdering

Emnet vurderes med karakterer fra A-F på grunnlag av den skriftlige bacheloroppgaven, et gruppevis muntlig framlegg av prosjektet og posterpresentasjon.

Det muntlige framlegget kan trekke studentenes sluttkarakter en bokstavkarakter opp eller ned hvis studentene står i vippeposisjon.

Utsatt eksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultat "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i radiografi, studiested Trondheim.
Alle emner i 1. og 2.studieår, dvs. HRAD1001, HRAD1002, HRAD1003, HRAD1005, HRAD1006, HRAD1010, HRAD1011, HRAD108P, HRAD2003, HRAD2005, HRAD2012, HRAD2013, HRAD207P og HRAD108P, må være fullført og bestått før en kan få adgang til eksamen i emnet.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur vil bli publisert i Blackboard ved oppstart av emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave** 1/1

Innlevering
25.05.2018

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering
14.05.2018

Innlevering
25.05.2018

Sommer UTS Oppgave 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** muntlig 31.5
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.