HO402213 - Operasjonssykepleie 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Tema 1: Operasjonssykepleie ved komplekse sykdomstilstander / skader og avansert kirurgisk behandling.

Den multitraumatiserte pasienten

Traumemottak

Organismens reaksjoner på traume/skade og sykdom, komplikasjoner og behandling

Ortopedisk kirurgi - protesekirurgi

Thoraxkirurgi

Urologisk kirurgi

øre- nese- halskirurgi

Kirurgi ved infiserte inngrep

Nevrokirurgi

Pediatrisk kirurgi

Kirurgi til pasienter med komplekse sykdomstilstander

Kirurgi til eldre pasienter

Donorkirurgi

Tema 2: Forskningsbasert kunnskap

Systematisk kunnskaps sammenstilling

Forskningsbasert praksis

anvendelse av forskning i klinisk praksis

Utarbeidelse av kunnskapsbaserte retingslinjer

Kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

har avansert kunnskap om operasjonssykepleie til den kritisk syke og andre pasienter som gjennomgår medisinsk / kirurgisk behandling

har inngående kunnskap omoperasjonssykepleie til pasienter  som gjennomgår  komplekse  sykdomstilstander , skade og avansert kirurgisk  behandling 

har avansert kunnskap om infeksjonsforebygging og smittebehandling ved infiserte inngrep

har inngående kunnskap om operasjonssykepleie ved donorkirurgi

har inngående kunnskap om operasjonssykepleie til den  multitraumatiserte pasient

har inngående  kunnskap om hvordan  vurdering av  viteskaplige  studier  gjennomføres

har  inngående  kunnskap om et område innen eget fagfelt

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kan planlegge, gjennomføre, koordinere og evaluere operasjonssykepleie  ved  kirurgisk behandling til pasienter i ulike aldrer, med ulik kulturell bakgrunn og med ulike behov for helsetjenester

kan på selvstendig grunnlag og i samarbeid med andre fagpersoner observere og overvåke pasienter under avansert medisinsk / kirurgisk behandling, og handle i samsvar med faglige, etiske og juridiske standarder

kan i samarbeid med behandlende lege og andre aktuelle fagpersoner kommunisere med pasient og pårørende om behandling og videre pasientforløp

mestrer sikker bruk og kontroll av avansert medisinsk-teknisk utstyr, og har innsikt i dets muligheter og begrensninger

kan planlegge, iverksette og gjennomføre, på selvstendig grunnlag og i samarbeid med andre fagpersoner, relevante tiltak til pasienter med multitraume

samhandler og koordinerer i behandlingsteam

arbeider kunnskapsbasert i utøvelse av operasjonssykepleie

kritisk vurderer kvalitative og kvantitative studier

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

har avansert klinisk kompetanse i operasjonssykepleie, og utøver yrket i samsvar med kravene til evidensbasert praksis

har omfattende kompetanse og erfaring med bruk og kvalitetssikring av avansert medisinsk -teknisk utstyr

anvender faglig skjønn i yrkesutøvelsen

har en kritisk-analytisk holdning til fag og yrkesutøvelse

har inngående kompetanse i vurdering av aktuell kunnskap innen eget fagområde

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger

Simulering

Refleksjon

Selvstudium.

 

Obligatoriske arbeidskrav:

Simulering har 90% obligatorisk deltaking.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Operasjonssykepleie (933OP)

Forkunnskapskrav

Må være tatt opp på studieprogrammet  videreutdanning i operasjonssykepleie. Følgende emner må være bestått: HO401013 Operasjonssykepleie 1, HO401113 Medisinske og naturvitenskaplige  emner 1, HO401814 kliniske studier 1for videreutdanning i operasjonssykepleie.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
30.10.2017

Innlevering
06.11.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.