HO401914 - Operasjonssykepleie, kliniske studier 3

Om emnet

Faglig innhold

Fokus i praksisperioden vil være:
-Operasjonssykepleie ved komplekse kirurgiske inngrep, spesielle behandlingsformer og prosedyrer.
-Informasjon og veiledning av pasienter og pårørende i operasjonsavdelingene
-Organisering, ledelse og kvalitetssikring av peroperative avdelinger og andre intensivavsnitt
-Operasjonssykepleie. Fag, ansvarsområde og profesjonell identitet.
-Operasjonssykepleie ved ulike kirurgiske behandlinger og/eller undersøkelser innen de ulike kirurgiske spesialiteter
-Forberedelse av pasienter som skal til komplekse kirurgiske inngrep
-Steril oppdekning, organisering og instrumentering ved komplekse kirurgiske inngrep
-Traumatologi - Mottak av pasient og pårørende i operasjonsavdelingen
-Forebygging av komplikasjoner og skader, for eksempel som følge av leiring , mangelfull hygiene og økt stressrespons
-Koordinering
-Dokumentasjon og rapportering
-Sikker bruk av medisinsk-teknisk utstyr, kontroll og vedlikehold
-Vurdering av sammenhenger mellom kirurgisk inngrep og anestesi
-Suturlære og suturmetoder
-Sår og bandasjering
-Postoperativ sykepleie til pasienter som har gjennomgått ulike -former for medisinsk / kirurgisk behandling
-Overflytting og transport
-Mikrobiologi. hygiene og smittevern
Sykdomsforebyggende arbeid
- Hygieniske aspekt ved spesialavdelingen
-Infeksjonsforebyggende tiltak ved kompleks kirurgisk behandling
- Desinfeksjon og sterilisering
-Aseptikk og antiseptikk
-Avansert medisinsk - teknisk utstyr
-Medisinske gasser og gasstekninsk utstyr
-Elektrisitetslære og elektromedisinsk utstyr
-Melderuiner og ansvarsforhold
-Defibrillator
-Blodvarmer
-Utstyr til terapeutisk nedkjøling av pasient
-Utstyr til oppvarming av pasient
-Infusjons,ernærings- og smertepumper
-Utstyr til avansert monitorering
-Utstyr til autotransfusjonDiatermi
-Kirurgisk sug
-Endoskopi
-Utstyr til O2 administrering


Læringsutbytte

Kunnskap:
-Har avansert kunnskap til å kunne vurdere pasientens totale situasjon i den pre-.peroperative fase,og kan iverksette hensiktsmessige tiltak både i oversiktlige,uoversiktlige og akutte situasjoner
-Har avansert kunnskap om hygiene,infeksjonsforebyggende prinsipper og infeksjonsforebyggende arbeid.
-Har avansert kunnskap om behandling og kontroll av kirurgiske instrumenter og en bevisst holdning ved bruk av utstyr med tanke på god ressursforvaltning
-Ferdigheter
-Kan planlegge, gjennomføre, koordinere og evaluere operasjonssykepleie til pasienter med et komplekst sykdomsbild og/eller traume.
-Kan planlegge, gjennomføre,koordinerer og evaluere operasjonssykepleie og medisinsk og/eller kirurgisk behandling til pasienter i ulike aldrer,med ulik kulturell bakgrunn og med ulik behov for helsetjenester.
-Kan på selvstendig grunnlag og i samarbeid med andre fagpersoner observere og overvåke pasienter under avansert medisinsk / kirurgisk behandling,og handle i samsvar med faglige,etiske og juridisk standard.
-Kan i samarbeid med behandlende lege og andre aktuelle fagpersoner kommunisere med pasient og pårørende om behandling og videre pasientforløp som bidrar til å redusere stress-og risikofaktorer pasienten utsettes for.
-Mestrer sikker bruk av kontroll av avansert medisinsk -teknisk utstyr, og kirurgiske instrumenter og har innsikt i dets mulgheter og begrensninger.
-Jobber etter hygieniske prinsipper og fremmer den hygeniske standarden for øv i
-Generell kompetanse
-Har avansert klinisk kompetanse i operasjonssykepleie, og utøver yrket i samsvar med kravene til evidenbasert praksis.
-Har omfattende kompetanse og erfaring med bruk og og kvalitessikring av avansert medisinsk utstyr
-Anvender faglig skjønn i yrkesutøvelsen
-Har en kritisk analytisk holdning til fag og yrkesutøvelse
-Ansvar for egen læring og faglig utvikling
-Tar aktiv del i etiske refleksjoner og beslutningsprosesser
--Viser evne til å gi og ta i mot tilbakemeldinger ,og til å gjøre seg bruk av veiledning
-Mestrer samhandling med pasienter og pårørende og andre faggrupper

Læringsformer og aktiviteter

-Praksis,
-Refleksjon
-veiledning.

Mer om vurdering

Gjennomføres midt-og sluttevaluering av praksisperioden.
Midtvurderingen skal gjennomføres senest tre uker før praksisperiodens slutt. Ved tvil om studenten vil oppnå bestått praksisstudieperiode skal studenten ha skriftlig melding. Ved ikke bestått kan studenten fremstille seg på nytt i neste ordinære semester for emnet, forutsatt ledige praksisstudieplasser.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Operasjonssykepleie (933OP)

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp i studieprogrammet Videreutdanning i operasjonssykepleie. Bestått HO 401814 Kliniske studier 2. Studenten må ha bestått praksis for å kunne fortsette i studiet og få tittelen operasjonssykepleier.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.