HO401013 - Operasjonssykepleie 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Dette emnet har særlig fokus på å utvikle studentens kliniske kompetanse til å gi avansert sykepleie ved ulike sykdomstilstander, og i forbindelse med ulike former for medisinsk / kirurgisk behandling. Observasjoner og kliniske vurderinger vil bli vektlagt. Medvirkning, etiske og juridiske utfordringer og samhandling med pasient og pårørende er også sentrale tema. Kritisk sykdom og avansert medisinsk / kirurgisk behandling vil bli belyst i et livsløps- og flerkulturelt perspektiv.
-Tema 1: Operasjonssykepleie. Fag- / ansvarsområder 
-Myndighet - og ansvarsområde
-Spesialsykepleie i et forskningsperspektiv
-Operasjonsavdelingen - oppbygging, ventilasjon, slusing
-Hygiene og smittevern
-Forberedelse av pasienter til ulike former for kirurgisk behandling
-Steril oppdekking, organisering og instrumentering
-Mottak av pasient og pårørende i operasjonsavdelingen
-Leiring av operasjonspasienten
-Forebygging av komplikasjoner og skader som følge av leiring, mangelfull hygiene, økt stressrespons mm
-Perioperativ hypotermi
-Dokumentasjon
-Sikker bruk av  medisinsk-teknisk utstyr, kontroll og vedlikehold
-Vurdering av sammenhengen mellom kirugisk inngrep og anestesi
-Suturlære og  suturmetode
-Sår og bandasjering
-Pasientforløp
-Gastrokirurgi
-Gynekologi -og obstetrisk  kirurgi        
-Tema 2: -Sykepleie til kritisk syke og andre pasienter med ulike sykdomstilstander / skader som krever medisinsk / kirurgisk behandling.
-Medisinske tilstander
-Hjerte- og karsykdommer
-Smertetilstander
-Tema 3:- Kritisk sykdom i et livsløps- og flerkulturelt perspektiv.
-Barn
-Voksne
-Eldre
-Tema 4:- Pedagogiske og juridiske perspektiv ved kritisk sykdom.
-Informasjon og medvirkning ved kritisk sykdom
-Kritisk sykdom i et flerkulturelt perspektiv
-Kommunikasjon med mennesker i sorg og krise
-Mestring av kritisk sykdom
-Pasient- og pårørendeerfaringer

Læringsutbytte

-Kunnskap:
-Har kunnskap om operasjonssykepleierens ansvarsområder og
profesjonelle identitet i et historisk -, samfunns-og
forskningsperspetiv 
-Har inngående kunnskap om  hygiene og smittevern i
spesialisthelsetjenesten
-Har inngående  kunnskap om operasjonssykepleie  ved  gynekologisk -
og obstretisk kirurgi 
-Har inngående kunnskap om operasjonssykepleie  ved gastrokirurgi
-Har forståelse for sykdom i et flerkulturelt-, kjønns- og
livsløpsperspektiv
-Har inngående kunnskap om relevante juridiske utfordringer for
arbeid med kritisk syke og andre pasienter
-Har inngående kunnskap om kritisk syke, pårørende- og
helsepersonellerfaringer ved kritisk sykdom
-Har grunnleggende kunnskap om samhandling i pasientforløp
-Har kunnskap om leiring av operasjonspasient
-Har inngående kunnskap om forebygging  av  komplikasjoner som kan
oppstå  hos  operasjonsspasienten
-Har kunnskap om kontroll, bruk og vedlikehold av medisinsk teknisk
utstyr
-Har kunnskap om omtenksom samhandling Ferdigheter:
-kan administrere og koordinere avansert medisinsk / kirurgisk
behandling
-Har kompetanse i selvstendig bruk og kvalitetssikring av avansert
medisinsk-teknisk utstyr
-Kan utøve operasjonssykepleie og gjennomføre delegerte medisinske
oppgaver i samarbeid med andre fagpersoner under veiledning
-Dokumenterer og kvalitetssikrer arbeidet i samsvar med faglige,
juridiske og etiske retningslinjer
-Kan planlegge, gjennomføre og evaluere informasjon, undervisning og
veiledning til pasienter, pårørende og medarbeidere
-Kompetanse:
-Har kompetanse knyttet til ulike kirurgiske tilstander og ulike
former for kirurgisk behandling
-Utøver individuelt tilpasset operasjonssykepleie med utgangspunkt i
pasient og pårørende sine ressurser og rettigheter
-Har kompetanse i å støtte mennesker i sorg og krise
-Understøtter pasienters og pårørendes mestring av sykdom og
medisinsk / kirurgisk behandling
-Har et bevisst forhold til eget verdigrunnlag og egne holdninger i
arbeidet med kritisk syke og andre pasienter som skal gjennomgå
kirurgisk behandling
-Kan identifisere, vurdere og drøfte aktuelle etiske og juridiske
problemstillinger
-Har kompetanse i å bruke relevante kunnskapsressurser for videre
læring og faglig utvikling i arbeidet med kritisk syke
-Jobber kunnskapsbasert

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesning,
-Selvstudier og arbeid med studiespørsmål individuelt og i grupper.
-Simulering
-Obligatoriske arbeidskrav:
-Studenten skal gjennomføre et skriftlig arbeidskrav på 3000 ord (+/- 10%), der et pasientforløp skal omtales og vurderes. Arbeidskravet skal være godkjent før studenten fremstiller seg til eksamen.
-Ved simulering kreves 90% studiedeltakelse

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

6 timers skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Operasjonssykepleie (933OP)

Forkunnskapskrav

Må være  tatt opp på studieprogrammet videreutdanning i operasjonssykepleie

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.