course-details-portlet

HMPH4100 - Brukerstøttet åpen dialog

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Målet med emnet er å gi en dypere forståelse av kunnskapsbasen for dialogiske praksis med fokus på brukerinteraksjon, pårørendes inkludering, bedre koordinering og helhetlig tenkning. Emnet vil styrke fagpersonenes evne til å møte høyere krav til offentlige ansatte i både kommunale og spesialisthelsetjenesten i forhold til å hjelpe hver bruker med det han eller hun vil ha hjelp til og åpne konteksten for tjenestelevering til å inkludere de viktige personene i brukerens sosiale nettverk som en ressurs og kilde til støtte.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har avansert kunnskap i følgende temaer:
• Dialogiske praksis; åpen dialog, reflekterende prosesser og nettverksmøter
• Mindfulness og betydningen av aksept og medfølelse i profesjonell praksis
• Kraften til brukere og evnen til å samskape brukerstøttede tjenester
• Relasjonskompetanse og dets betydning for møtet mellom den profesjonelle, tjenestebrukeren og hans / hennes sosiale nettverk
• Viktigheten av språk i psykisk helsearbeid
Kandidaten kan beskrive i dybden metodens epistemologiske grunnlag
Kandidaten er i stand til å analysere og tolke kritisk forskning og utvikling innenfor fagområdets kjerneområder
Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap og anvende kunnskap på nye måter i praksis

Ferdigheter
Kandidaten kan analysere eksisterende teorier og metoder innenfor dialogisk praksis og arbeide selvstendig med praktisk problemløsing
Kandidaten kan reflektere over eget arbeid og justere dette under veiledning
Kandidaten kan analysere eksisterende teorier og metoder innenfor dialogisk praksis og arbeide selvstendig med praktisk problemløsing
Kandidaten kan beskrive sin kliniske praksis og reflektere over dette i forhold til relevant teori
Kandidaten kan identifisere og analysere prosesser i dialogiske praksis
Kandidaten kan finne, kritisk vurdere og referere til informasjon og faglig materiale og anvende disse til å strukturere og formulere et vitenskapelig resonnement
Kandidaten kan identifisere og reflektere over utfordrende situasjoner i nærvær av brukeren og hans / hennes sosiale nettverk, og handle i tråd med og med følsomhet overfor andres situasjon i et tempo som opprettholder deres ønsker og behov


Generell kompetanse
Kandidaten kan analysere relevante faglige og etiske problemstillinger og iverksette faglige og etiske diskusjoner knyttet til arbeid med familier og nettverk
Kandidaten kan bruke sin kunnskap og ferdigheter på nye områder
Kandidaten kan kommunisere omfattende selvstendig arbeid både skriftlig og muntlig
Kandidaten kan bidra til nye perspektiver og innovative prosesser

Læringsformer og aktiviteter

Læringsmetodene inkluderer forelesninger, gruppearbeid og mindfulnessøvelser. Læring kommer fra blandingen av studentenes eget arbeid med kursmaterialet, nettbasert refleksiv skriving og en fem-dagers intensiv samling på et kurssted i Norge.

Emnet er adgangsbegrenset til maksimalt 25 studenter. Emnet er primært for studentene som deltar i 'Nordic Study Programme in Dialogical and Collaborative Approaches to Mental Health and Recovery', men andre kan søke.

Emnet gjennomføres med forbehold om at det er nok studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Selvbiografi
  • Læringsrefleksjon
  • Familierefleksjon
  • Mindfulnessrefleksjon
  • Praksisrefleksjon

Mer om vurdering

Utsatt eksamen påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i sykepleie, vernepleie, fysioterapi, ergoterapi, sosionom, barnevernspedagogikk eller tilsvarende bachelorutdanning innenfor helse- og sosialfag. 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning omregnet til 100 % stilling.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU