HMPH4016 - Psykisk helse: Seksuelle overgrep i livsløpsperspektiv

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Faglig innhold

Emnet skal gi forskningsbasert kunnskap og forståelse av hvilken betydning seksuelle overgrep kan ha for fysisk og psykisk helse og for sosiale relasjoner. Emnet vil ta utgangspunktet i barns normale seksuelle utvikling og i «normal» voksen seksualitet, seksuell helse og rettigheter. Seksuelle overgrep blir belyst fra flere perspektiver, slik at studentene får en bred teoretisk forståelse av temaet. Konkrete hjelpetiltak blir også belyst og fokus vil være den kliniske yrkesutøvelsen i lys av teoretisk kunnskap om emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten ha inngående kunnskap om
- fenomenet seksuelle overgrep i livsløpsperspektiv
- overgrepenes innvirkning på fysisk og psykisk helse og sosialt liv
- seksuelle overgrep i flerkulturell kontekst
- sentrale teorier som brukes i klinisk arbeid, blant annet mestringsteori

Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- ha økt oppmerksomhet og kompetanse i møte med mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep
- reflektere kritisk over tilgjengelige metoder for utredning og behandling av pasienter/brukere med erfaringer fra seksuelle overgrep
- reflektere kritisk over egne holdninger og verdier, samt etiske utfordringer i møte med mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep
- arbeide med egne følelser og holdninger til det å møte mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep

Generell kompetanse
Etter avsluttet emne skal studenten
- ha innsikt i og forståelse for problemstillinger knyttet til seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv
- kunne kommunisere om faglige problemstillinger og delta i tverrfaglig samarbeid omkring seksuelle overgrep

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er samlingsbasert. Emnet vil bli ivaretatt gjennom pedagogiske metoder som forelesninger, gruppearbeid og egenstudier samt refleksjoner knyttet til disse. Det gis introduksjonsforelesninger innen emneområdene. Både i og mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i grupper med aktuelle problemstillinger og metoder relatert til emnets innhold og læringsutbytte.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iflg. studieplan

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helsearbeid (SPMPH)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)
Videreutdanningsemne (SPVEMNE)

Forkunnskapskrav

Emnet er adgangsbegrenset

Kursmateriell

Pensum er under revisjon.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.