HMMR4003 - Metodiske prinsipper og teknikker innen MR

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet er fokusert på klinisk anvendelse av MR, med bruk av relevante MR-avbildnings-teknikker. Fordypning i teori for MR-fysikk, artefakter, kontrastmidler og avbildningsparametere. MR-teori knyttes opp mot anatomi og patologiske forandringer, indikasjoner for MR-undersøkelser og bruk av kontrastmidler, strategier for optimalisering av avbildning, pasientomsorg, kommunikasjon, pasienthåndtering og overvåkning.

Læringsutbytte

Kandidater som har fullført emnet skal oppnå følgende læringsutbytter:
Studentene skal:
Kunnskaper:
- Kunne forklare og vurdere prosedyrer for konvensjonelle, kliniske MR-undersøkelser.
- Kunne forklare og gjøre rede for kontrastmidlers virkningsmekanismer, indikasjoner og kontraindikasjoner
- Kunne gjøre rede for anatomiske strukturer og patologiske forandringer og patofysiologi
- Kunne forklare og vurdere effekten av endringer av ulike avbildningsparametere
- Kunne redegjøre for artefakter innen MR-avbildning

Ferdigheter:
- Kunne vurdere teoretisk og praktisk hvordan anatomi og fysiologi framstilles med og uten kontrastmiddel-undesøkelser med MR
- Kunne identifisere anatomiske strukturer og patologiske forandringer
- Kunne redegjøre for indikasjoner for ulike MRI undersøkelser
- Kunne vurdere bildekvalitet med hensyn på kontrast og artefakter og utføre bildeoptimalisering
- Kunne velge, tilpasse og fornye protokoller for undersøkelser

Generell kompetanse:
- Tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som sikrer god evne til å ivareta pasienter ved en MR-avdeling
- Kunne bruke teori til praktiske bildediagnostiske formål, slik at dette bidrar til økt effektivitet og forbedret bildekvalitet

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbaserte forelesninger og gruppearbeid med elektronisk innlevering. Det vil bli avholdt 1 samling over 4 dager i vårsemesteret med praktisk øving ved klinisk MR-system, og studentene har 7 obligatoriske arbeidskrav. Lære-ressurser gjøres tilgjengelig via nettet (E-læringsplattform): artikler, lenker, kortfilmer (animasjoner, forelesninger ol.), selvtester, besvarelser på oppgaver og diskusjonsforum med studenter og faglærere.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlige innleveringer

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinsk MR-avbildning (HSMMR)
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid (MTVMRDEL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp enten til Videreutdanning i MR eller til Master i medisinsk MR-avbildning.
Godkjente arbeidskrav i emnet MR teori.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.