HMMR4002 - Vitenskapsteori

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet skal gi kandidatene grunnlag for kritisk vurdering ved valg av hensiktsmessig metode. Emnet vil gi en kort innføring i de mest sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger innenfor forskningsfeltet, i tillegg til en bredere generell innføring i vitenskapsteoretisk forståelse, herunder:
Vitenskapsteoriens grunnlag
Ontologiske og epistemologiske forutsetninger for metodevalg
Induksjon og deduksjon
Falsifikasjon og den kritiske grunnholdningen
Objektivitet, intersubjektivitet og sannhet
Perspektivavhengig kunnskap

Læringsutbytte

Kandidater som har fullført emnet skal oppnå følgende læringsutbytter:

Studentene skal:
Kunnskaper:
- Beskrive, forklare og diskutere vitenskapsteoretiske retninger
- Forstå betydningen av perspektiver og paradigmer
- Forstå hovedskillet mellom positivisme og hermeneutikk

Ferdigheter:
- Kunne gjennomføre vitenskapsteoretiske vurderinger av ulike metoder
- Kunne framstille forskningsspørsmål på et vitenskapsteoretisk grunnlag
- Kunne kritisk vurdere forskningsfunn

Generelle kompetanse:
- Kjenne til og diskutere vitenskapelige problemstillinger ut fra et bredere sett av kriterier enn rene metodeanvisninger
- Benytte relevant vitenskapelig perspektiv og analyse i en vitenskapelig oppgave

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er nettbasert, og er bygget opp med innholdselementer som følges kronologisk. Innholdselementene består av diverse ressurser, som korte videoforelesninger, artikler, nettlenker o.l., og 5 ulike obligatoriske arbeidsoppgaver, som deltakelse i diskusjonsforum, flervalgstester og kortere tekster.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig individuell drøfting av valgt tema. 500-750 ord.
  • Individuell nettbasert flervalgstest 1
  • Skriftlig argumenterende tilbakemelding på en medstudent (evt. fiktiv) drøfting i AK4. 4-500 ord.
  • Aktiv deltakelse i en gruppediskusjon på læringsplattformen (tema gis)
  • Individuell nettbasert flervalgstest 2

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinsk MR-avbildning (HSMMR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Master i medisinsk MR-avbildning.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.