HMAB4007 - Kvantitativ metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet skal gi grunnlag for valg og drøfting av hensiktsmessig metode knyttet til en kvantitativ problemstilling og forståelse for hva kvantitativt orientert forsknings- og utviklingsarbeid innebærer, hvordan man arbeider vitenskapelig og hvordan man utformer en forskbar problemstilling. Videre skal emnet gi inngående kunnskap om vitenskapsteoretisk grunnlag for kvantitativ tilnærming, herunder forskningsdesign, metoder, samt grunnleggende statistikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • Beskriver, forklarer og diskuterer prinsipper for kvantitative design, formulering av problemstillinger, forskningsspørsmål og hypoteser
 • Velger ut relevante kvantitativ metoder og statistiske analyser i forhold til problemstillinger, forskningsspørsmål, og hypoteser

Ferdighet

Studenten:

 • Analyserer eksisterende teorier, metoder og fortolkninger for å forme og fremstille forskningsspørsmål på vitenskapelig grunnlag
 • Velger ut og gjennomfører relevante kvantitative analyser

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • Integrerer kunnskap innenfor et fagfelt for å formulere forskningsspørsmål basert på kritisk analyse
 • Tilpasser for en oppgave relevant vitenskapelig perspektiv, design, metode og analyse

Læringsformer og aktiviteter

Hovedtemaer i den første ukesamlingen er vitenskapsteoretisk grunnlag for kvantitative metoder og forskningsdesign. Mellom første og andre ukesamling arbeider studentene med problemstillinger knyttet til metodedesign. Andre ukesamling handler om grunnleggende statistikk, øvinger i statistikk og statistiske analyser. Mellom andre og tredje samling arbeider studentene med øvingsoppgaver i statistikk. Arbeid med problemstillinger i studiegrupper skal være i tråd med angitt læringsutbytte. Den tredje ukesamlingen øver studentene på problemløsninger og uken avsluttes med skriftlig skoleeksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk tilstedeværelse i ferdighetstrening
 • Arbeidskrav II
 • Arbeidskrav I

Mer om vurdering

Skriftlig skoleeksamen på 4 timer uten tillatte hjelpemidler.

 

Obligatorisk tilstedeværelse:

 • 2 arbeidskrav
 • Obligatorisk tilstedeværelse i ferdighetstrening

 

Godkjente arbeidskrav er gyldige for å gå opp til eksamen så lenge som emnet ikke er endret. Ved endringer av emne er kan studenten gå opp til eksamen inntil et år etter at endringen er gjennomført.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Aktivitet og bevegelse (HSMAB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Master i aktivitet og bevegelse ved NTNU

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMAB4003 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen** 100/100 E 31.05.2018 09:00 JB10 MUSIKK , 228
Sommer UTS Skriftlig eksamen** 100/100 E 31.08.2018 09:00
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** Dette er en digital eksamen. Ta med egen PC. NB: Hvis du er innvilget tilrettelegging med PC, skal du ikke ta med egen PC på eksamen, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
 • ** Dette er en digital eksamen. Ta med egen PC. NB: Hvis du er innvilget tilrettelegging med PC, skal du ikke ta med egen PC på eksamen, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.