HMAB4006 - Kvalitativ metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager ALLE

Faglig innhold

Emnet skal gi grunnlag for valg av hensiktsmessig metode knyttet til en problemstilling. Videre skal emnet gi inngående kunnskap om fagområdets vitenskapsteoretiske grunnlag, grunnleggende kvalitative metoder, forståelse for hva forsknings- og utviklingsarbeid innebærer, hvordan man arbeider vitenskapelig og hvordan man utformer en forskbar problemstilling. Videre tydeliggjøres hvordan studentene praktisk skal forholde seg til etiske og juridiske retningslinjer.

 

Vitenskapsteoretiske grunnlag, kvalitativ metode,regler for etisk godkjenning

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • beskriver, forklarer og diskuterer vitenskapsteoretiske retninger; prinsipper for vitenskapelig design; formulering av problemstilling og forskningsspørsmål
 • velger ut relevant kvalitativ metode i forhold til problemstilling
 • presiserer og avgjør betydningen av etiske retningslinjer og juridisk lovverk som omhandler forskning generelt og forskning på menneske spesielt

 

Ferdighet

Studenten:

 • analyserer eksisterende teorier, metoder og fortolkninger for å forme og fremstille forskningsspørsmål på vitenskapsteoretisk grunnlag
 • velger ut og gjennomfører relevant kvalitativ analyse

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • integrerer eksisterende kunnskap innenfor et fagfelt for å formulerer forskningsspørsmål basert på kritisk analyse
 • tilpasser for en oppgave relevant vitenskapelig perspektiv, metode og analyse
 • gjennomfører studier i trå med etiske retningslinjer

Læringsformer og aktiviteter

Hovedtemaer i den første ukesamlingen er etikk og juridiske retningslinjer for forskning samt vitenskapsteori og kvalitativ metode. Ferdighetstrening og gruppearbeid inngår knyttet til datainnsamling og analyser.Til andre ukesamling arbeider studentene med problemstilling og teori om ulike metoder. Under andre ukesamling arbeides videre med praktisk med modeller for datainnsamling og dataanalyse, samt framlegg av metodeoppgave. Arbeid med problemstillinger i studiegrupper skal være i tråd med angitt læringsutbytte..

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav: metodeoppgave
 • Arbeidskrav: dokumentert tilstedeværelse

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen med varighet på 2 dager. Eksamensbesvarelsen skal være på max 4000 ord.

 

For ny eksamen gjelder revisjon og utbedring av ikke bestått oppgave. Studenten har krav på en times veiledning. For utsatt eksamen gjelder det samme som for ordinær eksamen da dette er førstegangs innlevering.

 

Obligatoriske tilstedeværelse:

 • Metodeoppgave
 • Obligatorisk tilstedeværelse

 

Godkjente arbeidskrav er gyldige for å gå opp til eksamen så lenge som emnet ikke er endret. Ved endringer av emne er kan studenten gå opp til eksamen inntil et år etter at endringen er gjennomført.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Aktivitet og bevegelse (HSMAB)

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet. Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Master i aktivitet og bevegelse ved NTNU.

Kursmateriell

Pensum vil foreligge i Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMAB4003 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
21.03.2018

Innlevering
23.03.2018

Sommer UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
20.08.2018

Innlevering
22.08.2018

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.