HM400114 - Samhandling og etikk i pasientforløp - AIO

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Tema 1: Samhandlingskonteksten.

Første- og andrelinjetjenesten

Profesjoner

Lov- og regelverk

Samhandlingsreformen

Tema 2: Pasientforløp.

Pasientforløp som kvalitetsarbeid

Medvirkning i pasientforløp

Samhandling om pasienter med ulike pasientforløp

Pasientsikkerhet

Tema 3: Etikk.

Profesjonsetikk 

Etisk teori

Paternalisme versus pasientmedvirkning

samtykkekompetanse

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

har organisasjons- og samhandlingskunnskap

har kunnskap om pasientforløp og pasientsikkerhet

har kunnskap om etiske teorier og juridiske rammer

   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kan samhandle om pasientforløp i kommunal- og spesialsisthelsetjeneste

kan identifisere og analysere etiske dilemma og utfordringer knyttet til forebygging, behandling og rehabilitering

   

Læringsutbytte - Kompetanse:

har kompetanse i å utøve faglig skjønn

har samhandlingskompetanse

kan formidle etiske problemstillinger fra sin kliniske praksis

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, arbeid i grupper og selvstudium.    

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Utsatt eksamen for de som hadde gyldig fravær og de som strøk på siste ordinære eksamen, avvikles i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Forskningsmetode, vitenskapsteori og faglig skrivi (965FM)
Intensivsykepleie (931IN)

Forkunnskapskrav

Bestått HI/HA/HO401013, HI/HA/HO401113 og HI/HA/HO401714

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
18.01.2018

Innlevering
26.01.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.