course-details-portlet

HLS3801 - Eksperter i team - Sov godt - Velferdsteknologi for bærekraftig søvnhelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig prosessrapport (gruppevis) 50/100
Muntlig presentasjon, gruppevis 50/100 30 minutter A

Faglig innhold

God søvn er en del av god helse. En stor andel av populasjonen lider av søvnløshet, dette kan få konsekvenser for den generelle helsen og velvære. Dette kan også medvirke til økt risiko for andre lidelser som hjerte-kar-sykdom og mental uhelse. Behandlingen krever aktiv medvirkning fra den som er rammet og omgivelsene. Velferdsteknologi som f.eks. digitale lavterskeltilbud og søvnteknologi kan være viktige virkemidler for å fremme god søvnhelse. Målet er at personer med søvnløshet kan føle seg både inkludert og deltakende i samfunnet, og samtidig ivaretatt der de bor. Dette kan bidra til en mer bærekraftig helsetjeneste. For mer informasjon om Eksperter i Team, se www.ntnu.no/eit og www.ntnu.no/eit/emnebeskrivelse

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har inngående kunnskap om hvordan mennesker og samfunn samhandler om og med teknologi.
 • Har kunnskap om metoder for å utvikle løsninger for personer (= brukere) som trenger helse- og velferds tjenester.
 • Har kunnskap om populasjon som lider av søvnløshet.
 • Har kunnskap om ulike konsekvenser av manglende behandlingstilbud som fremmer bærekraftig søvnhelse for den som er rammet og deres pårørende
 • Har kunnskap om etiske aspekter, nasjonale føringer, lov og rammeverk som styrer bruk av velferdsteknologi

Ferdigheter

 • Kan identifisere, gjøre en analyse og utarbeide teknologiske løsninger i samarbeid med brukere/tjenesteytere.
 • Kan jobbe innovativt i samarbeid med brukerne/tjenesteytere.
 • Kan skreddersy løsninger i samarbeid med den enkelt bruker/brukergruppe for å sikre at teknologien blir tatt i bruk
 • Kan beregne nytteverdi for brukere, helsetjenestene og potensielle leverandører, og kan vurdere hvordan gevinstrealiseringen kan gjøres.
 • Kan jobbe systematisk og gjennomføre et selvstendig utviklingsprosjekt
 • Kan presentere prosjektet for potensielle målgrupper med tanke på realisering

Generell kompetanse

 • Kan identifisere, vurdere og konkretisere etiske dilemmaer knyttet til samhandling mellom menneske, samfunn og teknologi
 • Kan delta i forpliktende tverrprofesjonelt samarbeid i den hensikt at brukeren får et godt tjenestetilbud
 • Kan utøve kunnskapsbasert praksis: praksis basert på kunnskap hentet fra forskning, brukerne og erfarne praktikere, samt anvende egen dømmekraft til å vurdere den enkelte brukers situasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og gruppearbeid. Studentene deler seg i grupper og utarbeider løsninger i samarbeid med brukergrupper og/eller tjenesteytere som mottar/yter kommunale helse- og velferdstjenester. Studentene jobber systematisk med et utviklingsprosjekt og presenterer prosjektet for potensielle målgrupper med tanke på realisering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte hver landsbydag
 • Muntlig presentasjon
 • Utarbeide samarbeidsavtale

Mer om vurdering

I denne landsbyen benyttes muntlig vurdering av prosjektdelen. Vanligvis skal studentgruppene skrive en prosjektrapport som teller 50% av karakteren i faget, men her blir prosjektrapporten erstattet med en muntlig høring og presentasjon som er åpen for publikum.

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogram ved NTNU

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Folkehelse
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig presentasjon, gruppevis 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig prosessrapport (gruppevis) 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU