HLS3505 - Selvmordsforebygging

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Kurset vil gi en oversikt over epidemiologiske forhold som forekomst og risikofaktorer for forskjellige typer selvmordsadferd. Det vil legges stor vekt på ulike forklaringsteorier/-modeller for å belyse kompleksiteten involvert i selvmordshandlinger og gi en grunnleggende og kontekstuell forståelse av hva selvmordsatferd kan handle om. En rekke forebyggingsstrategier og -tiltak vil bli gjennomgått og drøftet. Holdningsmessige og etiske problemstillinger knyttet til selvmordsforebygging vil stå sentralt gjennom hele kurset.

Læringsutbytte

Studentene skal ha en grunnleggende forståelse av hva selvmordsatferd kan handle om slik at de kritisk kan vurdere eksisterende selvmordsforebyggende strategier og tiltak, og bidra til å utarbeide og iverksette adekvate slike.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Seminar, forelesning og gruppeveiledning. Tilstedeværelse på all undervisning er obligatorisk.
Det blir satt en grense på max 25 studenter på kurset. Studenter fra instituttet vil bli prioritert.

Obligatoriske aktiviteter

  • En skriftlig øving
  • Obligatorisk oppmøte på all undervisning

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bachelor eller tilsvarende i helse-, sosial- eller samfunnsvitenskapelige fag.

Kursmateriell

Pensum er på ca 500 sider hvorav ca 150 sider er selvvalgt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3552 7.5 01.08.2006

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.