HK400514 - Kliniske studier i kreftsykepleiens funksjon- og ansvarsområde 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 6 uker ALLE

Faglig innhold

- Sykepleie til pasienter som gjennomgår utredning, diagnostisering og (evt) operasjon for en kreftsykdom.
- Rehabilitering av pasienter innenfor og utenfor institusjon
- Lindrende behandling, og omsorg ved livets slutt, innenfor og utenfor institusjon, tilrettelegging for at pasienten kan være lengst mulig hjemme.
- Kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende i sorg og krise
- Samarbeid mellom ulike nivåer i helsetjenesten og mellom ulike yrkesgrupper
- Metoder for kvalitet - og fagutviklingsarbeid

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
- Har inngående kunnskap om kreftsykepleiens ansvars - og funksjonsområde.
- Har inngående kunnskap om forebygging av kreftsykdom
- Har inngående kunnskap om rehabiliteringsprosesser ved kreftsykdom
- Har inngående kunnskap om samhandling mellom spesialist - og kommunehelsetjenesten i oppfølgning av kreftpasienter
- Kan anvende kunnskaper om symptomlindring og palliativ sykepleie
- Har inngående kunnskap om kreftpasienter i livets sluttfase og deres pårørendes reaksjoner og behov
- Kan anvende kunnskaps- og forskningsbasert sykepleie i møte med pasienter og pårørende
- Kan anvende kunnskap om pedagogisk teori i gjennomføring av informasjon og undervisning til pasienter og pårørende

Læringsutbytte - Ferdigheter:
- Kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretiske problemstillinger relatert til kreftsykepleiers funksjons - og ansvarsområde
- Kan observere, vurdere, identifisere og evaluere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende. 
- Kan utøve sykepleie med respekt for pasienten og opprørendes autonomi, integritet og verdighet
- Kan reflektere kritisk i valgsituasjoner, og handle etisk og juridisk forsvarlig
- Kan samhandle med pasienter og pårørende, vise dem respekt og omsorg, og ivareta deres rettigheter
- Kan ta ansvar for å møte døendes behov og ønsker på en omsorgsfull måte, lindre lidelse for pasient og pårørende i livets sluttfase
- Kan identifisere krisereaksjoner og andre reaksjoner kreftdiagnosen - Kan medføre for pasienten og pårørende, og arbeide bevisst i forhold til å møte disse reaksjonene
- Kan iverksette forebyggende tiltak vedrørende behandling og komplikasjoner som kan oppstå.
- Kan legge til rette for at pasienten tilegner seg nye handlingsmåter for å kompensere for sykdom, negative konsekvenser og / eller seinskader av kreftbehandling
- Kan delta aktivt i rehabiliteringen av kreftpasienter, slik at de kan gjenvinne, bevare eller utvikle funksjoner på en best mulig måte.
- Kan administrere og evaluere medikamentell og ikke - medikamentell symptomlindring
- Kan anvende pedagogiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter, pårørende, egen faggruppe og andre samarbeidspartnere
- Kan bruke relevante metoder for fagutviklingsarbeid på en selvstendig måte
- Kan koordinere palliativ si sykepleie i samarbeid med pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere

Læringsutbytte - Kompetanse:
- Har handlingskompetanse i kreftsykepleie innenfor kreftsykepleiers ansvarsområde
- Kan analysere relevante fag- yrkes og forskningsetiske problemstillinger innen kreftsykepleie med utgangspunkt i relevant fag-, forsknings -, erfarings- og pasientkunnskap
- Kan samhandle med egen faggruppe og på tvers av faggrupper i behandling av pasienter
- Kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen kreftsykepleie
- Kan anvende kunnskap om egne og medarbeideres reaksjoner i møte med alvorlig syke og ta initiativ til refleksjon og veiledning
- Kan kvalitetssikre kreftsykepleie ved skriftlig og muntlig dokumentasjon
- Kan være bevisst egne holdninger og hvilke verdier som har betydning for egen atferd i forhold til egen rolle, påvirkning og makt
- Kan møte pasienter og pårørende med rolig og tillitsvekkende nærvær slik at pasient og pårørende opplever verdighet og trygghet i situasjonen

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Veiledende kliniske studier i 6 uker gjennomføres i kommunehelsetjenesten eller  spesialisthelsetjenesten. Aktuelle arbeidsmåter er praktisk utøvelse av kreftsykepleie i konkrete pasientsituasjoner, både selvstendig og under veiledning.

Obligatoriske arbeidskrav:
- Obligatorisk studiedeltakelse:
Det er obligatorisk tilstedeværelse i kliniske studier (30 timer pr uke). Fravær over 10 % medfører at emnet vurderes til ikke bestått.Obligatoriske arbeidskrav / studieoppgaver:

- Individuell oppgave: Presentasjon av læringsutbytte for faget.
- Individuell oppgave: Kreftsykepleierens avsvar og oppgaver for fagutvikling og undervisning. Retningslinjer for oppgaven skal følges.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Det skal gjennomføres skriftlig midt- og sluttevaluering (egne skjema). Dette ivaretar intensjon om både formativ og summativ vurdering. 
Skriftlige sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder(e) og lærer fra NTNU Ålesund.  Endelig vedtak om bestått / ikke bestått fattes av NTNU Ålesund.Vurderingen gjennomføres i henhold til § 5 s 16 i Rammeplan av 1. des.2005.
Ny og utsatt eksamen: Etter Rammeplanens bestemmelser § 5 «ved ikke bestått praksisstudier har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle praksisperioden en gang til».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kreftsykepleie (958KS)

Forkunnskapskrav

HK 400114 Medisinsk perspektiv: kreftsykdommer og behandling og
HK 400214 Avansert kreftsykepleie 1. HK 400314 Kliniske studier i kreftsykepleierens funksjon - og ansvarsområde 1.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praksis 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.