course-details-portlet

HIST3465 - Fellesskap, grupper og identiteter i europeisk middelalder

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Dette emnet vil ta opp det sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske mangfoldighet i Europa gjennom høy- og seinmiddelalderen. Det har vært en utbredt oppfatning blant samfunnsvitere helt siden 1800-tallet at «samfunn» er territorielt avgrensete og ordnete sosiale systemer under et styre av normer og regler, og at dette representer den fremste form for gruppeorganisering som personer kan være med i. Et slikt samfunnsfellesskap har i dette perspektivet vært tillagt større betydning for den enkelte enn medlemskap i andre grupperinger, som for eksempel slekt og grannelag, politiske og sosiale grupper. De mange forskjellige typene av grupper i middelalderens Europa var imidlertid styrt av ulike sett av verdier, normer og regler, og tvang fram eller opprettholdt bestemte måter å opptre på. Integreringen av ulike typer grupper inn i et samfunnsfellesskap kan ikke tas for gitt, som en nærmest autonom prosess. I stedet må en søke å avdekke de enkelte faktorene som bidrog til den samfunnsmessige integreringen som åpenbart skjedde i løpet av middelalderen i Europa. Flere typer grupper som mennesker kunne tilhøre, forsvant eller ble sterkt svekket i løpet av middelalderen, og den administrative og rettslige betydningen til politiske og sosiale grupper steg. Denne utviklingen vil være i fokus for emnet. Her vil kjente begrep fra vår egen samtid som «stat» og «nasjon» være sentral, men også religion. Den katolske kirkens betydning som samfunnsmakt i middelalderens Europa kan knapt overdrives. Emnet vil foruten en mer allmenn og teoriorientert del, behandle utvalgte temaer innenfor problemkomplekset med empiri fra utvalgte land.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Det forventes at studenten skal

  • oppnå forståelse for det sosiale, økonomiske, politiske og kulturelle mangfoldet i Europa gjennom høy- og seinmiddelalderen
  • ha kunnskap om forskjellige former for politiske, religiøse og økonomiske fellesskap og hvilken rolle disse hadde i endringsprosesser i høy- og seinmiddelalder

Ferdigheter

Det forventes at studenten skal

  • ha kompetanse til å kunne sammenstille kunnskap om disse prosessene
  • ha grunnlag for å se framveksten av mer «moderne» politiske enheter og uttrykksformer i et bredt perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminardeltakelse

Forkunnskapskrav

BA i historie eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumliste blir gjort tilgjengelig ved semesterstart. Forelesningsoversikt med anbefalt leseliste og annen informasjon gjøres tilgjengelig på Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 27.11.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 14.05.2024 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU