course-details-portlet

HIST3445 - Guns, Butter and Forced Labour. The Economic Foundations of Nazi Dictatorship

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Dette emnet tar for seg Nazi-Tysklands økonomiske politikk i et historisk perspektiv, med særlig fokus på nye debatter i litteraturen. Spørsmål som vil bli analysert er eksempelvis: Var den store nedgangen i tysk arbeidsledighet de første årene av Naziregimet, som i stor grad legitimerte nazistenes styre i tyske øyne, et resultat av tiltak innført av den nye styresmakten? Eller var reduksjonen en del av en økonomisk oppgang på verdensbasis? Hvordan fikk Naziregimet den tyske økonomien til å gå fra å være en fredsøkonomi til å bli en krigsøkonomi - gjennom makt, insentiver eller reguleringer? Og hvordan utnyttet nazistene det okkuperte Europa og hvilken betydning hadde utenlandske tilskudd for den tyske krigsinnsatsen?

Læringsutbytte

Etter fullført eksamen er det forventet at en kandidat skal ha nådd de følgende læringsmålene inndelt i kunnskap og ferdigheter:

Kunnskap

Kandidaten skal

  • ha dyptgående kunnskap om Nazi-Tysklands økonomiske politikk både i Tyskland og det okkuperte Europa
  • ha en grundig forståelse for hvordan nazistene endret den tyske økonomien og utnyttet okkuperte land
  • ha detaljert innsikt i historiografien som dekker perioden
  • kunne bruke relevante teorier, perspektiver og redskaper som ofte blir brukt i økonomisk historie (eksempelvis tolking av statistikk)

Ferdigheter

Kandidaten skal

  • kunne undersøke konsepter, teoretiske antagelser og etablerte perspektiv innenfor fagfeltet på en kritisk måte
  • kunne skrive en lengre selvstendig, godt strukturert og analytisk oppgave, hvor relevant empirisk kunnskap og teoretiske perspektiv fra fagfeltet blir brukt

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Compulsory paper

Mer om vurdering

Studenter som ønsker å ta eksamen i emnet, må skrive en semesteroppgave med utgangspunkt i en forskningsartikkel innenfor fagfeltet, gjøre rede for de ulike problemstillingene som blir tatt opp i artikkelen, metodene som blir brukt og kildematerialet.

Forkunnskapskrav

BA i historie eller tilsvarende.

Kursmateriell

Kursmateriell som pensum og forelesningsplan oppgis senest ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for moderne samfunnshistorie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU