HIST3445 - Guns, Butter and Forced Labour. The Economic Foundations of Nazi Dictatorship

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Dette emnet tar for seg Nazi-Tysklands økonomiske politikk i et historisk perspektiv, med særlig fokus på nye debatter i litteraturen. Spørsmål som vil bli diskutert er eksempelvis: Var den store nedgangen i tysk arbeidsledighet de første årene av Naziregimet, som i stor grad legitimerte nazistenes styre i tyske øyne, et resultat av tiltak innført av den nye styresmakten? Eller var reduksjonen en del av en økonomisk oppgang på verdensbasis? Hvordan fikk Naziregimet den tyske økonomien til å gå fra å være en fredsøkonomi til å bli en krigsøkonomi - gjennom makt, insentiver eller reguleringer? Og hvordan utnyttet nazistene det okkuperte Europa og hvilken betydning hadde utenlandske tilskudd for den tyske krigsinnsatsen?

Læringsutbytte

Etter fullført eksamen er det forventet at en kandidat skal ha nådd de følgende læringsmålene inndelt i kunnskap og ferdigheter:

Kunnskap
Kandidaten skal
- ha bred kunnskap om Nazi-Tysklands økonomiske politikk både i Tyskland og det okkuperte Europa
- ha en forståelse for hvordan nazistene endret den tyske økonomien og utnyttet okkuperte land
- ha innsikt i historiografien som dekker perioden
- kunne bruke relevante teorier, perspektiver og redskaper som ofte blir brukt i økonomisk historie (eksempelvis tolking av statistikk)

Ferdigheter
Kandidaten skal
- kunne undersøke konsepter, teoretiske antagelser og etablerte perspektiv innenfor fagfeltet på en kritisk måte
- kunne skrive en lengre selvstendig, godt strukturert og analytisk oppgave, hvor relevant empirisk kunnskap og teoretiske perspektiv fra fagfeltet blir brukt

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Compulsory paper

Mer om vurdering

Studenter som ønsker å ta eksamen i emnet må skrive en semesteroppgave med utgangspunkt i en forskningsartikkel innenfor fagfeltet, gjøre rede for de ulike problemstillingene som blir tatt opp i artikkelen, metodene som blir brukt og kildematerialet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

BA i historie eller tilsvarende. Studenter på den femårige lektorutdanningen i historie må ha fullført emnet HIST2040 Fordypningsoppgave.

Kursmateriell

Se pensum.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 06.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.