course-details-portlet

HIST2001 - Senantikken/tidlig middelalder

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet skal utforske sentrale tema i det første millennium e. Kr. i ett eller flere områder av det vestlige Eurasia og Nord-Afrika. De ulike temaene som tilbys kan følge utviklingstrekk over brede kronologiske og geografiske spekter. Dette kan på en side omfatte utvikling, tilpasning og endring av senantikk sivilisasjon i etterfølgerstatene, som Frankerriket, Bysants, og/eller de islamske imperiene. En annen tilnærming vil følge utbredelsen av sivilisasjonsbeltet, som i løpet av denne tidsperioden utvider grensene fra de senantikke imperiene, Sasanideriket i Iran og Romerriket rundt middelhavsområdet, til utposter fra Arktis i nord til Afrika sør for Sahara. De enkelte temaene kan altså variere fra brede oversiktstemaer til regionalt og kronologisk fokuserte studieområder, men vil i de fleste tilfeller dekke utveksling av økonomiske, sosiale, kulturelle og politiske trekk mellom sentrale og perifere regioner (f.eks. utbredelsen til og utviklingen av ulike statsformer, handelsnettverk, omvendelse til kristendom og islam, vikingenes forhold til omverden). Emnet skal fokusere spesielt på å gi en innføring i teoretiske og metodiske spørsmål knyttet til de temaene som tas opp. Det kan også ta opp aktuelle offentlige debatter som viser til perioden. Temaer som tilbys innenfor emnet vil variere fra studieår til studieår avhengig av hvilke lærerressurser instituttet rår over. De aktuelle temaene vil vanligvis være utformet ut fra de aktuelle faglærernes forskningsinteresser.Informasjon om tema for studieåret finnes her:

Studier-emneinformasjon

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende læringsutbytte fra emnet:

Kunnskaper:
kandidaten forventes å ha
- oversikt over viktige utviklingstrekk innenfor det/de tema(ene) emnet handler om.
- kjennskap til og forståelse av sentrale kilder, teoretiske tilnærminger, metodologiske problemer, og historiografisk utvikling innen feltet senantikk/tidlig middelalder gjennom studiet av de enkelte temaene.

Ferdigheter:
kandidaten forventes å kunne
- resonnere, argumentere og orientere omkring det/de tema(er) som emnet handler om.
- diskutere hvilken plass sentantikken og tidlig middelalder har hatt og bør ha som felt å forske, undervise og debattere offentlig om.
- reflektere skriftlig/muntlig over hvordan ulike kildetyper, teorier og metoder kan brukes til å opparbeide kunnskap på feltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og/eller seminar. Øvingsoppgave og/eller seminarinnlegg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Spesifisert pensumliste for hvert enkelt tema publiseres ved semesterstart, samt annet materiale og informasjon som publiseres i Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2115 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU