course-details-portlet

HIST1505 - Innføring i historisk teori og metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i hva historie er, og hvordan historie blir produsert og brukt. Ved å utforske historikerens verktøykasse, undersøker vi i emnet hvordan vår forståelse av fortiden blir skapt. I tillegg til å diskutere utviklingen av historie som vitenskapelig disiplin og forskjellige historiografiske debatter, introduserer emnet studentene til hva historikere gjør: hvordan lage historiske spørsmål, hvordan finne historiske kilder og analysere historisk informasjon (både kvalitative og kvantitative kilder), og hvordan skrive historie. Spørsmål knyttet til forskningsetikk og historisk bevissthet (inkludert begrepet historisk empati) er sentralt i emnet. Studentene skal ved enden av kurset være i stand til å kritisk analysere og drøfte forskjellige kildetyper, og i tillegg ha en bred forståelse av hva historie er, inkludert utfordringene og gledene ved historisk forskning.

Læringsutbytte

En kandidat som har gjennomført emnet, forventes å ha oppnådd følgende læringsmål:

Kunnskaper

Kandidaten

 • kan redegjøre for hvordan kunnskap om fortiden blir til og hvordan kilder må kontekstuelt situeres
 • har kildekritisk bevissthet om bruk av ulike kildetyper og informasjonskilder, inkludert digitale kilder
 • har oversiktskunnskap om hvordan historie som vitenskap i hovedtrekk har utviklet seg fram til i dag
 • kjenner sentrale begreper innen historie-skriving og -forskning av metodisk og teoretisk art
 • har kunnskap om konstruksjonsprinsipper i historieforskningen, fra fakta til syntese
 • kjenner hovedproblemstillinger når det gjelder bruken av historiefaglig kunnskap

Ferdigheter

Kandidaten

 • behersker historiefaglig kildekritikk
 • har gode ferdigheter i å skjelne mellom ulike kildetyper
 • har evner til å søke etter, finne og vurdere aktuelle kilder til historie
 • kan lage enkle historiefaglige fremstillinger basert på et avgrenset kildemateriale
 • kan analysere historiske tekster med hensyn til å forstå argumentasjon, kildebruk og oppbygning
 • har grunnleggende ferdigheter i å tolke og anvende historisk statistikk, tabeller og grafiske fremstillinger i en historiefaglig sammenheng
 • kan presentere og drøfte enklere historie-teoretiske og -metodiske spørsmål ved hjelp av bl.a. et historiefaglig begrepsapparat

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatorisk øving i grupper og/eller skriftlige innleveringer. Øvingsopplegget annonseres i Blackboard ved semesterstart. Fire timer skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppetimer med kildeanalyse

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Se pensumliste

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Historie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 29.11.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 4
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 2
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 180
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 05.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 17
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU