HI402113 - Medisinsk og Naturvitenskaplige emner 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Tema 1: Organismen sine reaksjoner på traume og akutt sykdom.
-Vurdering av intensivpasienten
-Endokrin / metabolsk / kirurgisk stressrespons
-Metabolisme ved skade / traume
-Temperaturregulering
-Psykiske reaksjoner ved akutt sykdom / traume

Tema 2: Svikt i vitale funksjoner.
-Akutt sirkulasjonssvikt, sjokkutvikling
-i lungene og respirasjossystemet
-i hjertet og sirkulasjonssystemet
-i nyrene
-i gastro-intestinaltraktus
-i hjernen og nervesystemet
-endokrin svikt.

Tema 3: Traumatologi.
-Hodeskade
-Ulike bevissthetsnivå
-Intrakraniell trykkstigning
-Hjernedød
-Organdonasjon
-Overvåkning og behandling av pasienter med traume
-Samhandling i traumeteamet

Tema 4 Katastrofemedisin og førstehjelp
-Førstehjelp ved ulike skader/lidelser
-Skadestedsarbeid; diagnostisering, prioritering, behandling og transport
-Akutt medisinske kommunikasjonssystem
-Katastrofeplaner
-Katastrofepsykiatri
-Stressmestring
-Kommunikasjon i behandlingsteamet
-Debrifing

Tema 5: Farmakologi, farmakokinetikk og /- dynamikk.
-Medikamentregning / -administrering/håndtering
-Medikament ved ulike anestesitekninkker
-Medikament til intensivmedisin
-Medikament ved sedasjon og smertelindring
-Medikament ved ulike medisinske tilstander.

Tema 6 Pediatri og nyfødtmedisin
-det akutt og kritisk syke barnet

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
-har omfattende kunnskap og kompetanse om svikt i vitale funksjoner hos akutt og kritisk syke pasienter
-har kunnskap om og innsikt i fysiologiske og patofysiologiske prosesser
-har kunnskap om kroppen sine reaksjoner på traume, kirurgi og akutt sykdom
-har kunnskap og kompetanse i forhold til ulike former for svikt i vitale funksjoner
-har avansert kunnskap om ulike medikament sine virkninger og bivirkninger
-forklarer farmakologiske prinsipper og begreper for å kunne forstå medikamentelle behandlingsprinsipper

Læringsutbytte - Ferdigheter:
-kan selvstendig og i samarbeid med andre fagpersoner innhente, vurdere og sammenstille relevante data / informasjon om pasienten sin sykdomstilstand eller skade
-kan observere, overvåke og vurdere intensivpasienten, og sette i verk tiltak
-behersker medikamentregning
-analyserer kliniske problemstillinger relatert til emnets temaer og gir kunnskaps- og forskningsbaserte begrunnelser for foreslåtte tiltak

Læringsutbytte - generell kompetanse:
-har kompetanse i å utøve individuelt tilpasset intensivsykepleie og delegerte medisinske oppgaver i samarbeid med andre fagpersoner i behandlingsteamet
-anvender kunnskap som grunnlag for å observere, vurdere og forstå symptomer og funn hos pasienter med svikt i vitale funksjoner

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
-Undervisning og arbeid med faglitteratur.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Intensivsykepleie (931IN)

Forkunnskapskrav

Må være tatt opp på studieprogrammet videreutdanning i intensivsykepleie. Bestått HI401113 medisinsk og naturvitenskapelige emne 1, HI401013 Intensivsykepleie 1 og HI401814 Kliniske studier 2.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 E 18.12.2017 09:00 107
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.