course-details-portlet

HFYS2005 - Fysioterapi - klinisk arbeid 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig og praktisk prøve
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Klinisk/praktisk eksamen 100/100 45 minutter ALLE

Faglig innhold

Emnet har følgende delemner fra rammeplanen:

Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning (1,5 stp)
- Anvendelse av modeller og teorier fra 1. år i møte med pasienter/brukere

Behandling, rehabilitering og habilitering (27 stp)
- Fysioterapeutiske undersøkelser
- Vitenskaps- og erfaringsbaserte fysioterapeutiske tiltak/intervensjoner
- Samhandling med pasient/bruker
- Journalskriving og annen dokumentasjon i forbindelse med praksis
- Helsefremmende og forebyggende arbeid

Helsefremmende og forebyggende tiltak i forhold til enkeltpasienter (1,5 stp)

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten kan:
- bruke ICF (International Classification of Function) i planlegging og gjennomføring av undersøkelse og tiltak
- begrunne undersøkelse og tiltak ut fra relevant forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
- vurdere helsefremmende og forebyggende tiltak i forhold til den enkelte pasient
- anvende lover og rammeverk i forhold til journalskriving og annen skriftlig dokumentasjon knyttet til praksis

Ferdighet
Studenten kan:
- velge og gjennomføre en inngående funksjonsundersøkelse og vurdering av pasient/bruker
- beherske journalskriving etter gjeldende forskrift
- iverksette relevante fysioterapifaglige tiltak
- beherske et øvet håndlag i utførelsen av manuelle undersøkelses- og behandlingsteknikker.
- observere og vurdere virkning av valgte tiltak og tilpasse disse ut fra pasient/brukers reaksjoner


Generell kompetanse
Studenten kan:
- etterspørre og forstå pasient/brukers perspektiv og reflektere over pasient/brukers opplevelse av egen situasjon
- vurdere pasient/brukers situasjon og bidra til at pasient/bruker tar i bruk egne ressurser gjennom aktiv deltagelse

Læringsformer og aktiviteter

- Teoriforelesninger
- Ferdighetsundervisning
- Tilrettelagt arbeid med egentrening i grupper
- Seminar/fremlegg
- To kliniske praksisperioder av 7 uker med tilhørende arbeidskrav

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk tilstedeværelse

Mer om vurdering

Eksamen i emnet avvikles som en muntlig-praktisk eksamen på 45 minutter. Eksamensoppgaven defineres gjennom trekking av oppgave som inneholder en pasientkasustikk der undersøkelse og tiltak skal vises praktisk på en medstudent. Studenten får 30 minutter til forberedelser etter at oppgaven er trukket.

Tillatte hjelpemidler:
- Forberedelsestid (varighet 30 minutter): studenten kan ta med skriftlige notater og litteratur. Elektroniske hjelpemidler kan ikke brukes (eks. PC, lesebrett, mobiltelefon).
- Eksamen (varighet 45 minutter): studenten kan ikke ta med hjelpemidler inn til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultat "ikke bestått".

Obligatoriske aktiviteter:
- Praksisstudier 3.semester inkl. for- og etterarbeid på skolen
- Krav knyttet til praksisstudier 3.semester
- Praksisstudier 4.semester inkl. for- og etterarbeid på skolen
- Krav knyttet til praksisstudier 4.semester
- Obligatorisk tilstedeværelse. Emnet har obligatorisk tilstedeværelse for deler av undervisningen. Dette vil fremgå av timeplan som publiseres ved oppstart av emnet. For å fremstille seg til eksamen kan studenten ha maks 20 % fravær.

Samtlige obligatoriske aktiviteter må være vurdert til godkjent for at studenten kan ha eksamensadgang i emnet.

Om praksisstudier:
Hver praksisperiode følger Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Det er obligatorisk deltagelse i hver praksisperiode. Dokumentert (gyldig) fravær mellom 11 og 20 % kan etter avtale mellom praksissted og universitet tas igjen som forlenget praksis. Fravær over 20 % uansett grunn, medfører at studenten må gjennomføre emnet på nytt neste studieår. Tilhørende krav til den aktuelle praksisperioden må da tas om igjen sammen med ny praksisperiode.

Ved ikke-godkjent praksisstudier må hele praksisperioden inkludert tilhørerende krav tas om igjen neste studieår.

Studenten har ulike krav knyttet til praksisperiodene. Detaljer omkring de ulike arbeidskravene finnes på Blackboard i emnerommet. Kravene må være godkjent for at praksisperioden skal bli godkjent.

Endelig vurdering av praksis til godkjent/ikke-godkjent er på bakgrunn av:
- Innstilling fra praksisveileder om godkjent/ikke-godkjent praksisperiode
- Oppfylte krav til praksisstudiene, i henhold til emnebeskrivelse, reglement og retningslinjer

Endelig vurdering utføres av skolen ved kontaktlærer.

Studenten har kun anledning til å fremstille seg til samme praksisperiode maksimalt to ganger.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Fullført 1. studieår, dvs. at emnene HFYS1005, HFYS1006, HFYS1007 og HFYS1008 må være bestått for at studenten har eksamensadgang i emnet.

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFYS2004 9.0 01.09.2017
HFYS203P 10.5 01.09.2017
HFYS204P 10.5 01.09.2017
FYST2201 30.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysioterapi
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig og praktisk prøve

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Klinisk/praktisk eksamen (1) 100/100 ALLE

Utlevering 13.10.2020

Innlevering 15.10.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Klinisk/praktisk eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 14.06.2021

Innlevering 17.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 16:00

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Klinisk/praktisk eksamen 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Møt opp senest 30 min. før eksamen starter.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU