course-details-portlet

HFO1004 - Menneskets tidsalder?

Om emnet

Nytt fra studieåret 2019/2020

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Samtiden preges av en økende bevissthet om alvorlige og raske endringer i levekårene på jorden. Dette emnet tar opp sosiale, kulturelle og politiske spørsmål knyttet til vår samtid, som forskere foreslår kan være en ny geologisk epoke: Antropocen. Hvis vi aksepterer at menneskelig aktivitet påvirker geologiske fenomeners rytmer, må vi innenfor de humanistiske fagene også stille spørsmål om hvordan vi kan forstå vår plass i verden i dag. Hva er natur? Hva er et menneske? Hvordan skal vi forstå mennesket i verden? Har mennesker forpliktelser overfor naturen og planeten? Spørsmål som disse danner bakgrunnen for dette emnet, som omhandler humanistiske perspektiver på temaer relatert til klima, miljø og natur.

Dette gir videre grunnlag for å drøfte hvordan begrepet ‘antropocen’ bidrar til nye spørsmål, nye problemstillinger og nye måter å utforske ting på i humanistiske fag. I emnet gjøres dette gjennom tematisk organiserte prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Studenter som fullfører dette kurset vil ha kunnskap om:
- dagens debatter om miljømessige, sosiale, estetiske og etiske temaer og kontroverser.
- begrepet Anthropocene, dets opprinnelse og viktige debatter relatert til begrepet.
- hvordan antropokenkonseptet har vært utgangspunkt for nye retninger innen humanioraforskning, med særlig fokus på populærkultur, naturfilosofi, teknologistudier, studier av politikk og demokrati, posthumanisme og dyreforskning.
- relevansen begrepet antropocen utenfor universitetet, i dagliglivet og i samfunnet som helhet.

Ferdigheter
Studenter som gjennomfører dette emnet har ferdigheter i å:
- fortolke og debattere historiske, politiske, sosiale og kulturelle aspekter ved natur- og miljøsaker.
- spore anthropocenbegrepets vei gjennom forskjellige disipliner og studieområder innen humaniora.
- formulere en problemstilling over et gitt emne og besvare denne gjennom et prosjektarbeid.

Generell kompetanse
Studenter som gjennomfører dette emnet har generell kompetanse i
- samarbeidslæring
- prosjektarbeid

Læringsformer og aktiviteter

De seks første ukene er undervisningen forelesningsbasert. Deretter følger seks uker seminarundervisning, der studentene jobber med et prosjekt i tverrfaglige grupper. Prosjektet presenteres avslutningsvis.

Obligatoriske aktiviteter:
- Prosjektskisse/prosjektplan
- Ukentlige logger i prosjektperioden
- Presentasjon av prosjektet

Alle de obligatoriske aktivitetene gjennomføres i grupper. Alle aktivitetene må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektskisse/prosjektplan
  • Ukentlige logger i prosjektperioden
  • Presentasjon av prosjektet

Mer om vurdering

Individuell semesteroppgave. Oppgaven presenteres på siste forelesning (før prosjektperioden). Oppgaven leveres digitalt (i Inspera) ved semesterets slutt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Humanistiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Det humanistiske fakultet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering
28.11.2019

Innlevering
13.12.2019


09:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Innlevering
08.05.2020


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU