course-details-portlet

HERG2002 - Nevrologiske problemstillinger, aktivitet og deltakelse, behandling, habilitering og rehabilitering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Voksne og eldre:
• Aktivitets- og bevegelsesvitenskap.
• Aktivitetsutfordringer knyttet til aldring og nevrologiske sykdommer, skader, som for eksempel hjerneslag, traumatiske hjerneskader og progredierende sykdommer som MS, Parkinsons sykdom og demens.
• Familien og nærpersoners rolle i rehabilitering.
• Ergoterapeutisk arbeidsmodell.
• Terapeutisk tilnærming, tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning.i rehabilitering.
• Kartlegging av kropps-, aktivitets- og deltagelsesfunksjon.
• Personrettede tiltak for å fremme aktivitet og deltakelse, for eksempel trening av fysiske og kognitive funksjoner og daglige aktiviteter.
• Tilrettelegging av aktivitet og omgivelser, for eksempel ved bruk av hjelpemidler eller tilpasning av aktivitet.
• Lover og føringer på rehabiliteringsfeltet.
• Etikk.

Barn:
• Barns utvikling (sansemotorikk, håndfunksjon, kognisjon, kommunikasjon og samspill).
• Utvikling av ferdigheter knyttet til lek og daglige aktiviteter i hjem, barnehage, skole og fritid.
• Aktivitets- og bevegelsesvitenskap.
• Medfødte og ervervede nevrologiske tilstander og utviklingsforstyrrelser hos barn og unge.
• Aktivitetsutfordringer og funksjonsnedsettelser knyttet til tilstander som cerebral parese, ervervede hjerneskader, Developmental Coordination Disorder, psykisk utviklingshemming, samt generelle utviklingsforstyrrelser.
• Ergoterapeutisk arbeidsmodell.
• Kartlegging av barn og unges aktivitet og deltagelse, samt aktuelle kroppsfunksjoner og –strukturer, personlige faktorer og omgivelsesfaktorer som kan påvirke aktivitet og deltagelse.
• Tiltak for å fremme aktivitet og deltakelse hos barn og unge, herunder målrettet aktivitetsbasert trening, samt tilrettelegging av aktivitet og omgivelser ved bruk av hjelpemidler eller tilpasning av aktivitet.
• Terapeutisk tilnærming i en habiliteringsprosessen, inkludert tverrfaglig samarbeid, brukermedvirkning og samarbeid med familie og nærpersoner.
• Lover og føringer på habiliteringsfeltet.
• Etikk.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har kunnskap og forståelse for hvordan nevrologiske skader, sykdommer og utviklingsforstyrrelser kan virke inn på kroppslige funksjoner, aktivitet og deltagelse i hverdagslivet for personer i ulike aldre.
• har kunnskap om barns utvikling, lek og funksjon i daglige aktiviteter.
• har kunnskap om motorisk læring og målrettet trening.
• har kunnskap om behandling, rehabilitering og habilitering relatert til nevrologiske skader, sykdommer og utviklingsforstyrrelser.
• har kunnskap om helhetlig og personsentrert tilnærming i habiliterings-/rehabiliteringsarbeid ut fra et ergoterapeutisk perspektiv.

Ferdighet
Studenten
• anvender ulike kartleggingsverktøy knyttet til kropps-, aktivitets- og deltakelsesfunksjon for barn, voksne og eldre.
• setter mål for trening, rehabilitering, habilitering.
• planlegger, begrunner og iverksetter tiltak for å fremme deltagelse i daglige aktiviteter, for eksempel trening av kroppsfunksjon og ADL-ferdigheter, samt tilrettelegging av omgivelser.
• planlegger, begrunner og iverksetter tiltak for bruk av tekniske hjelpemidler.
• anvender aktivitetsanalyse og gjennomfører aktivitetstilpasning.
• anvender ergoterapeutisk arbeidsmodell systematisk i rehabiliterende og habiliterende arbeid.

Generell kompetanse
Studenten
• presenterer informasjon forståelig for, og kommuniserer med, pasienter/brukere og pårørende.
• behersker å formidle seg muntlig og skriftlig.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene inkluderer egenstudier, forelesninger, aktivitetsseminar, ferdighetsundervisning og ferdighetstreninger i grupper, samt gruppearbeid med veiledning på case-oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilstedeværelse og deltagelse i seminar, ferdighetsundervisning, ferdighetstrening, samt bruker- og pårørende forteller
  • Gruppebasert arbeidskrav 1: Barn og unges helse
  • Gruppebasert arbeidskrav 2: Voksne og eldres helse
  • Tilstedeværelse og deltakelse i gruppeaktivitet knyttet til arbeid 1 og 2

Mer om vurdering

I gruppearbeidet skal studentene føre en felles logg for gruppemedlemmenes tilstedeværelse, samt over gruppas og den enkeltes arbeid. Denne loggen skal legges fram for veileder når denne etterspørres. Det er hovedsakelig ikke anledning til individuell innlevering av de gruppebaserte arbeidskravene.
Dersom en student har mangelfull tilstedeværelse og/eller ikke har bidratt faglig, kan studenten pålegges å levere arbeidskrav individuelt. Studenter som ikke deltar og bidrar i gruppa vil normalt ikke gis veiledning. Det pålagte individuelle arbeidskravet skal være et selvstendig arbeid.
En student som har dokumentert gyldig grunn for å ikke delta i gruppearbeidet kan søke skriftlig om å levere arbeidskravene individuelt, samt om å motta veiledning. Det/de individuelle arbeidskravet (-ene) skal være selvstendig arbeid.
Det er krav om 100 % deltakelse på obligatoriske læringsaktiviteter som seminar, ferdighetsundervisning og ferdighetstreninger, samt bruker- og pårørendefortellinger.
Ved fravær fra på mellom 20 og 40 % vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til den læringsaktiviteten der studenten hadde fravær. Samtlige av de obligatoriske aktivitetene må være godkjent for at studenten skal ha eksamensadgang. Studenter som ikke får godkjent obligatorisk arbeidskrav ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere en gang til før den aktuelle eksamen.
Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Praktisk eksamen som teller 100 % av den samlede karakteren i emnet.
Vurderingskriteriene for eksamen er knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene og pensum i emnet.
Praktisk eksamen: Individuell praktisk eksamen i ergoterapiferdigheter.
Studentene trekker én blant flere oppgaver med pasientkasustikk knyttet til barn/unge eller voksne/eldre. Studentene skal gjennomføre kartlegging knyttet til pasient/bruker, foreslå aktuelle tiltak, svare på konkrete spørsmål knyttet til oppgaveteksten og læringsutbyttene for HERG2002. Varighet: 15 minutter til forberedelse, og inntil 45 minutter eksaminasjon. Oppgavesettet for eksamen offentliggjøres minst én uke før ferdighetseksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (HSGETB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Trondheim.

Teoretisk og praktisk undervsining i HERG2002 er knyttet til og bygger til dels på studentenes praksisstudier i HERG201P, av den grunn må HERG201P være bestått før studentene kan ta eksamen i HERG2002.

Kursmateriell

Pensum publiseres på Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  25.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 26.04.2021
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Eksamen gjennomføres 26. - 28. april. Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU