course-details-portlet

HELG6010 - Praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 uker A

Faglig innhold

Målet med emnet er å gjøre studenten som praksisveileder bedre rustet til å veilede både studenter og profesjonsutøvere (under videreutdanning) i praksisfeltet. Emnet tilbyr økt teoretisk innsikt i modeller og metoder innen praksisveiledning samt trening i praktiske veiledningsferdigheter. Praksisveileders rolle, funksjon og ansvar vil være i fokus. Læringsutbyttebeskrivelsene er på masternivå.

Faglig innhold:
Veiledning, veiledningsprosesser og læring
Kunnskapsbasert veiledning:
-Veiledningsmodeller, strategier og metoder (teori og praktiske øvelser)
-Én til én- og gruppe veiledning
Praksisveileders rolle, funksjon og rammer
IKT-støttet veiledning

Etiske aspekter:
-Maktaspektet som asymmetri - symmetri
-Ansvar for kommunikasjon og relasjon

Praksisveileders vurderingsansavar:
-Formativ og summativ vurdering
-Skikkethet

Læringsutbytte

Kunnskaper - etter fullført emne kan/skal studenten:
Gjøre rede for og drøfte sentrale begreper, teorier og tradisjoner innen veiledning
Identifisere og drøfte veileders roller og funksjoner
Drøfte betydningen av relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv
Gjøre rede for læring og læringsprosesser samt utvalgte IKT-støttede og studentaktive læringsformer

Ferdigheter - etter fullført emne kan/skal studenten:
Planlegge og gjennomføre veiledning på individ og gruppenivå, herunder også tverrfaglige grupper og nettbasert veiledning
Planlegge og gjennomføre vurderingssamtaler og utfordrende samtaler
Bidra til vurdering av skikkethet
Anvende utvalgte veiledningsmodeller og –metoder
Analysere og kritisk reflektere over pedagogisk veiledning i praksisstudier
Tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav Veilede studenter i kunnskapsbasert praksis
Anvende veiledningskompetansen i veiledning av kolleger som veileder studenter/profesjonsutøvere

Generell kompetanse - etter fullført kurs kan/skal studenten:
Vurdere kritisk egen veilederrolle både faglig og pedagogisk og begrunne egen veiledningspraksis
Reflektere over egne væremåte og kommunikasjon i veilederrollen Analysere og vurdere utfordringer og etiske dilemmaer i veiledningssituasjoner og drøfte valg av handlingsalternativer
Anerkjenne veiledning som et virkemiddel i profesjonens og praksisinstitusjonens samfunnsoppdrag

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er nett- og samlingsbasert
Det er 2 samlinger, en vår og en høst. Samlingene er obligatoriske og hver samling går over to dager.
De nettbaserte ressursene er inndelt i bolker på læringsplattformen Blackboard.
Studentene forbereder seg ved å gjennomføre en bolk før hver samling.

Læringsformer og aktiviteter:
Nettbaserte ressursforelesninger.
Selvstudium.
Praktiske veiledningsøvelser/ veiledningsmetoder i grupper.
Praktisk egenaktivitet knyttet til veiledning av student(er)/ profesjonsutøver(e)/medstudent(er).
Deling av erfaringer med lærer og medstudenter mellom samlingene på nett og under samlingene.
Ressursforelesninger, studieveiledning, oppgaver og arbeidskrav og annen relevant informasjon legges på nett.

Beskrivelse av obligatoriske arbeidskrav:
1) Presentasjon av deg selv og din erfaringshistorie med veiledning. Leveres elektronisk før første samling.
2) Et refleksjonsnotat der studenten trekker inn faglitteratur i sine refleksjoner. Leveres til lærer og en gruppe medstudenter før andre samling. (Gruppen har tilgang til hverandres refleksjonsnotater).
3) Praktiske veiledningsøvelser i grupper med kort lydopptak og med påfølgende analyse av egen veiledning sammen med medstudenter/lærer. Gjennomføres på første samling.
4) Forberede veiledning og delta i praktiske veiledningsøvelser med bakgrunn i arbeidskrav 2.
Nærmere beskrivelse av arbeidskravene gis i den elektroniske læringsplattformen (Blackboard) ved studiestart.

All timeplanfestet undervisning er obligatorisk. Ved fravær ut over 20 % av timeplanfestet undervisning, pålegges studenten å levere skriftlig individuell besvarelse. Form, omfang og innhold fastsettes av emneansvarlig lærer og emnets lærere.

Obligatoriske arbeidskrav skal være godkjent senest 2 uker før studenten får gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • To praktiske veiledningsøvelser
  • To skriftlige arbeidskrav
  • Obligatorisk oppmøte på timeplanfestet undervisning

Mer om vurdering

Vurderingsform, avsluttende eksamen:
Individuell, skriftlig hjemmeeksamen som bygger på studentens arbeid med arbeidskravene (2500 ord). Språk: norsk (dansk/svensk)

Utsatt eksamen i påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Praksisveiledning innen medisin, helse- og sosialfag (VPVHST)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studieprogram VPVHST.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur - se informasjon i studiets elektroniske læringsplattform.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HELA6000 5.0 01.09.2020
MDV6021 10.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 17.03.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU