course-details-portlet

HELA6021 - Fordypning i praksisveiledning

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet Fordypning i praksisveiledning, er det andre emnet (5 studiepoeng) i videreutdanningen Praksisveiledning innen medisin, helse og sosialfag, som totalt tilsvarer 10 studiepoeng. Emnet legger til rette for at studenten kan tilegne seg mer inngående teoretisk kunnskap og innsikt i læringsprosesser i praksisveiledning, praksisveileders funksjon og ansvar. Emnet legger til rette for at studenten gjennom kritisk refleksjon over individuell veiledning og gruppeveiledning, kan videreutvikle sin veilederkompetanse

Faglig innhold:

 • Etiske aspekter som maktaspektet i veiledning, symmetri og asymmetri, avmakt og bemyndigelse
 • Mangfoldsperspektivet i praksisveiledning
 • Studentaktive læringsformer
 • Individuell veiledning versus gruppeveiledning,
 • Gruppedynamikk og veileders rolle
 • Lærings- og veiledningsprosesser i individuell veiledning/gruppeveiledning
 • Strukturering av veiledningssamtaler i individuell veiledning/gruppeveiledning
 • Veiledningsmodeller og - metoder i individuell veiledning/gruppeveiledning
 • Veiledning og vurdering av studenter som har utfordringer under praksisstudiene
 • Skikkethetsvurdering
 • IKT-støttet veiledning, styrker og utfordringer

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har:

 • inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner i et mangfoldsperspektiv i en faglig og tverrprofesjonell yrkespraksis
 • inngående kunnskap om relasjon, kommunikasjon og etikk i individuell veiledning og gruppeveiledning
 • inngående kunnskap om læring og læringsprosesser i individuell veiledning og gruppeveiledning
 • inngående kunnskap om gruppedynamikk og veileders rolle i gruppeveiledning

Ferdigheter

Studenten kan:

 • observere praksissituasjoner og gi læringsfremmende tilbakemelding i tråd med læringsutbytter/mål for praksisstudier
 • analysere og kritisk reflektere over veiledning som pedagogisk og etisk virksomhet
 • anvende ulike veiledningsmodeller og -metoder, studentaktive læringsformer og veiledningsteknologi
 • planlegge og gjennomføre veiledning i gruppe både innenfor egen profesjon og tverrprofesjonelt
 • planlegge og gjennomføre veiledning og vurdering av studenter som har utfordringer under praksisstudiene

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen
 • identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning, og drøfte valg av handlingsalternativer
 • anvender veiledningskompetansen i konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Læringsformer og aktiviteter

Nett- og samlingsbasert studium. Omvendt klasserom med asynkrone digitale læringsressurser og studentaktive læringsmetoder på samling. Samlingene kan foregå på ulike måter, f.eks. fysisk samling på en campus, synkron nettsamling og/eller samling på en arbeidsplass. Læringsaktiviteter kan strukturers i tre bolker, f.eks. før, under og etter samling.

 • Nettbaserte forelesninger og bruk av andre relevante digitale nettressurser
 • Klasseromsundervisning
 • Selvstudium
 • Digitale og /eller fysiske samarbeidsmøter i grupper
 • Skriftlige arbeider - individuelt og/eller i gruppe
 • Gruppearbeid og ferdighetstrening (workshops); Under samlingene vektlegges ferdighetstrening med veiledning på veiledning og refleksjon. Hjelpemidler til samlæring vil være bruk av lyd-/videoopptak av veiledningssekvenser.
 • Medstudentvurdering, skriftlig og/eller muntlig

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav 1: Oppmøte og aktiv deltakelse ved samlinger
 • Arbeidskrav 2: Ferdighetstrening i veiledning med videoopptak
 • Arbeidskrav 3: Refleksjonsnotat som bygger på ferdighetstreningen
 • Arbeidskrav 4: Skriftlig arbeid om skikkethetsvurdering

Mer om vurdering

Arbeidskravene må være vurdert til godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen er en individuell skriftlig semesteroppgave - en fordypning i praksisveiledning, som bygger på studentens arbeid med arbeidskravene. Omfang: 2500 ord.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogrammet og bestått eksamen i HELT6020, HELG6020, HELA6020, eller HELA6000

Kursmateriell

Relevant informasjon om emnet gjøres kjent for studentene via digital plattform.

Nettbasert undervisningsmateriell gjøres tilgjengelig via digital plattform.

Oversikt over anbefalte læremidler foreligger ved oppstart av studiet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HELT6021 5.0 HØST 2021
HELG6021 5.0 HØST 2021
HELG6010 5.0 HØST 2021
MDV6021 5.0 HØST 2021
HELA6023 5.0 HØST 2023
HELG6024 5.0 HØST 2023
HELT6024 5.0 HØST 2023
HELA6026 5.0 HØST 2023
HELA6024 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 100/100

Utlevering
21.08.2023

Innlevering
05.09.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU