course-details-portlet

HELA6020 - Innføring i praksisveiledning

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Emnet Innføring i praksisveiledning, er det første emnet (5 studiepoeng) i videreutdanningen Praksisveiledning innen medisin, helse og sosialfag, som totalt tilsvarer 10 studiepoeng. Emnet legger til rette for at studenten kan tilegne seg grunnleggende teoretisk kunnskap og innsikt i praksisveiledning, praksisveileders funksjon og ansvar, modeller og metoder innen praksisveiledning samt ferdigheter i praktisk veiledning.

Faglig innhold:

 • Praksisveiledning, relevante lover, forskrifter og gjeldende styringsdokumenter
 • Praksisveileders funksjon og ansvar
 • Etiske aspekter i veiledning
 • Maktaspektet i veiledning, symmetri og asymmetri, avmakt og bemyndigelse
 • Praksisveileders ansvar for kommunikasjon og relasjon
 • Veiledning og læring
 • Lærings- og veiledningsprosesser
 • Strukturering av veiledningssamtaler,
 • Veiledningsmodeller og - metoder
 • Rammer i veiledning
 • Vurdering av studenters/profesjonsutøveres kompetanse, formativ og summativ vurdering
 • Skikkethet
 • Én til én veiledning
 • IKT-støttet veiledning

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om sentrale begreper, teorier, empiri og tradisjoner innen veiledning
 • kunnskap om relasjon, kommunikasjon og etikk i et veiledningsperspektiv
 • kunnskap om relevante lover, forskrifter og gjeldende styringsdokumenter, inkludert forskrift om skikkethetsvurdering

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge og gjennomføre veiledning individuelt både innenfor egen profesjon og tverrprofesjonelt
 • tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav, og tilpasset studentens læreforutsetninger
 • planlegge og gjennomføre vurdering av måloppnåelse og vurderingssamtale, samt foreta løpende skikkethetsvurdering

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen
 • reflektere over egen atferd og kommunikasjon i veiledning
 • begrunne egen veiledningspraksis med utgangspunkt i veiledningsteori

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er nett- og samlingsbasert. Omvendt klasserom, med asynkrone digitale læringsressurser og studentaktive læringsmetoder på samling. Samlingene kan foregå på ulike måter, f.eks. fysisk samling på en campus, synkron nettsamling og/eller samling på en arbeidsplass. Læringsaktiviteter kan strukturers i tre bolker, f.eks. før, under og etter samling.

 • Nettbaserte forelesninger og bruk av andre relevante digitale nettressurser
 • Klasseromsundervisning
 • Selvstudium mellom samlingene
 • Digitale og /eller fysiske samarbeidsmøter i grupper mellom samlingene
 • Skriftlige arbeider - individuelt og i gruppe
 • Gruppearbeid og ferdighetstrening; Under samlingene vektlegges ferdighetstrening med veiledning på veiledning og refleksjon. Hjelpemidler til samlæring vil være bruk av lyd-/videoopptak av veiledningssekvenser.
 • Medstudentvurdering, skriftlig og/eller muntlig)

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav 1: Oppmøte og aktiv deltakelse ved samlinger
 • Arbeidskrav 2: Skriftlig og/eller muntlig presentasjon av deg selv som praksisveileder
 • Arbeidskrav 3: Ferdighetstrening med utgangspunkt i en veiledningssituasjon
 • Arbeidskrav 4: Refleksjonsnotat som bygger på en veiledningssituasjon

Mer om vurdering

Arbeidskravene må være vurdert til godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen er en skriftlig individuell semesteroppgave, som bygger på studentens arbeid med arbeidskravene. Omfang: 2500 ord.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Profesjonsutdanning innen medisin, eller helse- og sosialfag.

Krever opptak til studieprogrammet

Kursmateriell

Relevant informasjon om emnet gjøres kjent for studentene via digital plattform.

Nettbasert undervisningsmateriell gjøres tilgjengelig via digital plattform.

Oversikt over anbefalte læremidler foreligger ved oppstart av studiet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HELT6020 5.0 HØST 2021
HELG6020 5.0 HØST 2021
HELG6010 5.0 HØST 2021
HELA6000 5.0 HØST 2021
MDV6021 5.0 HØST 2021
HELA6023 5.0 HØST 2023
HELG6024 5.0 HØST 2023
HELT6024 5.0 HØST 2023
HELA6026 5.0 HØST 2023
HELA6024 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU