course-details-portlet

HBIOA2006 - Yrkesetikk og kommunikasjon for bioingeniører

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen - gruppearbeid
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen - gruppearbeid 100/100 25 minutter F

Faglig innhold

Studentene skal øve på kommunikasjonsteorier som tidligere er gjennomgått. De skal tilegne seg kunnskap om samhandling og konflikthåndtering. Tverrkulturell kommunikasjon og forståelsen av helsebegrepet skal diskuteres.

Studentene skal tilegne seg kunnskap om lover, etiske teorier og refleksjonsmodeller for å bearbeide etiske dilemma. De skal oppøve etisk sensitivitet, forstå sitt ansvar som helsepersonell, og øve på å håndtere etiske dilemma. Det er viktig for bioingeniørstudentene å kunne anvende egne yrkesetiske retningslinjer i diskusjoner.

Blodprøvetaking av pasienter under veiledning i ekstern praksis er en viktig del av dette faget. Her skal studentene sosialiseres til sitt framtidige yrke. Her vil studentene bruke kunnskap og ferdigheter i møtet med pasienter. Her vil studentene også få kjennskap til hvordan laboratoriene håndterer blodprøver.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: Studenten skal

 • ha utviklet et helhetlig syn på menneskets integritet og rettigheter
 • ha kunnskap om bioingeniørenes yrkesetiske retningslinjer
 • ha kunnskap om etisk teori ha kunnskap om etisk refleksjonsverktøy
 • ha erfaring ved bruk av dette verktøyet
 • ha kunnskap om aktuelle problemstillinger i bioteknologien
 • ha kunnskap om forskning og utvikling innen yrkesetikk
 • ha kunnskap om hvordan helsepersonell samarbeider tverrprofesjonelt til pasientens fordel kjenne til interkulturell kommunikasjon
 • ha kunnskap om samhandlingsmodeller
 • ha kunnskap om konflikt håndteringsmodeller

Læringsutbytte - Ferdigheter: Studenten skal

 • ha oppøvd evne til å avsløre verdikonflikter og etiske dilemmaer i praktisk helse- og sosialarbeid på individ -, gruppe- og samfunnsnivå
 • ha oppøvd evne til etisk refleksjon og utviklet god etisk samhandling med pasienter
 • ha oppøvd kommunikasjonsferdighet i møtet med pasienten i forbindelse med blodprøvetaking
 • ha opparbeidet grunnlag for å bearbeide egne opplevelser knyttet til pasientkontakt
 • ha reflektert over menneskesyn i tråd med helsefagets felles verdier
 • ha oppøvd tverrprofesjonell samhandling

Læringsutbytte - Kompetanse: Studenten skal

 • ha opparbeidet en forståelse av betydningen av et godt psyko-sosialt arbeidsmiljø
 • ha opparbeidet evne til refleksjon over eget arbeide
 • ha oppøvd evne til å justere egen adferd under veiledning
 • kjenne til bioingeniørens yrkesutøvelse og bioingeniørenes rolle i helsetjenesten

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid der trening i etisk refleksjon står sentralt.

Ekstern praksis i sykehus, dette er en veiledet praksis i møte med pasienter og helsepersonell. Her skal det skrives obligatoriske individuelle refleksjonsnotat før og etter praksisperioden ( Oblig 2)

Trening i tverrfaglig samhandling

Gruppediskusjoner

Prosjektarbeid med framlegg for klassen, midtveis i semesteret

Obligatoriske aktiviteter før studenten kan gå opp til muntlig eksamen:

Deltaking i gruppediskusjoner, krav om 80% oppmøte til timene

Godkjent ekstern praksis (100%), og to godkjente refleksjonsnotat og godkjenning fra ekstern veileder i sykehuslaboratoriet

Godkjent prosjektarbeid med presentasjon for klasse, midtveis gruppearbeid med oponentgrupper. Godkjent prosjektarbeid innleveres en uke før eksamen, dette skal forsvares ved muntlig eksamen

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektarbeid i gruppe
 • Individuell oppgave/avhandling
 • Praksis

Mer om vurdering

 • Prosjektarbeid i gruppe - muntlig høring i grupper, der hver av studentene skal forsvare gruppens arbeid
 • Individuell oppgave/avhandling
 • Praksis

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

HBIOA1001 Medisinsk laboratorieteknologi - bioingeniørfaglige innføringsemner (15 stp, første studieår). Alle obligatoriske arbeider innen dette faget må være bestått. Studenten kan ikke starte dette emnet uten den praktiske forkunnskapen.

Kursmateriell

Pensum:

Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar. Braseth, Røsvik, Satinovic og Aadland. Det Norske Samlaget 2018

Kommunikasjon i relasjoner. Eide og Eide, Gyldendal (nyeste utgave)

Etikk for Bioingeniører, Yrkesetiske retningslinjer. Hefte fra NITO, 2020

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI322112 5.0 HØST 2021
BI202109 7.5 HØST 2021
BI102009 5.0 HØST 2021
HBIOA1009 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Bioingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen - gruppearbeid

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen - gruppearbeid (1) 100/100 F
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Sistegangseksamen
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU