course-details-portlet

HBIO3005 - Medisinsk laboratorieteknologi 6, Medisinsk biokjemi, mikrobiologi og patologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 50/100 5 timer B
Skriftlig skoleeksamen 50/100 5 timer B

Faglig innhold

Emnet inneholder medisinsk laboratorieteknologi og laboratoriemedisin, med tema fra de medisinske laboratoriespesialitetene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, medisinsk mikrobiologi (bakteriologi, virologi, mykologi og protozologi), patologi (histopatologi og cytologi) og medisinsk genetikk. Tema er: Bruk av fysikalske, kjemiske, enzymatiske, immunologiske og genteknologiske metoder på forskjellig humanbiologisk prøvemateriale. Kvalitetskontroll, målemetoder, laboratorieinstrumenter og vedlikehold. Lysmikroskopiske metoder for vurdering av kroppsvæsker, celler og vev. Isolering, påvisning, identifisering og antibiotikatesting av mikroorganismer fra ulikt biologisk materiale, og påvisning og identifisering av virus. Farmakologiske analyser i forbindelse med terapikontroll, forgiftninger og misbruk. Genteknologiske metoder brukt i diagnostikk, og etiske utfordringer i medisinsk genetikk. Kvalitetssikring, godkjenningsordninger og avviksbehandling. Tverrfaglig samhandling.

Læringsutbytte

Ut fra læringsformen og utvalgte tema innen laboratoriespesialitetene, forventes det at studenten er i stand til å tilegne seg ny kunnskap og ferdighet. Studenten kan: Gjøre rede for og behandle ulike typer humanbiologisk prøvemateriale korrekt for analysearbeid. Utføre laboratorieteknisk arbeid selvstendig, gjøre metodetilpasning og tilegne seg nye metoder. Forstå hovedprinsippene for metoder som anvendes i medisinske laboratorier. Vurdere metoders og analyseinstrumenters muligheter, begrensninger og feilkilder. Vurdere laboratorieresultaters pålitelighet utfra kvalitet på prøvemateriale, analysemetode/instrument og egen utførelse. Kombinere kunnskap om metoder, analyseinstrumenter og biologiske prosesser i kroppen, og gjøre rede for anvendelse av laboratorieundersøkelser i diagnostikk og behandling av sykdom. Gjøre rede for biologisk variasjon, prøveresultaters kliniske relevans og medisinske sannsynlighet. Beskrive oppbygging og struktur av mikroorganismer (bakterier, virus, sopp og parasitter), samt deres interaksjon med vert. Gjøre rede for kvalitetsutvikling og godkjenningsordninger for medisinsk laboratorievirksomhet. Kjenne til andre helseprofesjoners oppgaver og ansvar i helsetjenesten, og hvordan egen og andres helseprofesjoner samhandler tverrprofesjonelt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Interne praksisstudier som består av 4 laboratoriekurs i undervisningslaboratorier utført av 2-3 studenter i gruppe eller individuelt. Skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner. Ettermiddagsundervisning kan forekomme. I deler av emnet er arbeidsformen problembasert læring (PBL) med 6 praktiske og teoretiske problemstillinger, hvorav en er SAMGen. 6-8 studenter arbeider sammen i gruppe. TverrSam (2 dager) og TverrPraks (8 timer) er undervisningsbolker sammen med studenter fra andre helseprofesjonsutdanninger ved NTNU. Påregnet arbeidsbelastning i emnet: 75 teoritimer, 130 laboratorietimer, 25 timer andre aktiviteter, egeninnsats: 350 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • 4 laboratoriekurs + PBL + TverrSam + TverrPraks

Mer om vurdering

Hvert av de fire laboratoriekursene og PBL-gjennomføringen må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. I tillegg er gjennomføring av TverrSam, TverrPraks og SAMGen obligatoriske aktiviteter. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emnet må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført. Utsatt eksamen Mai/Juni Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner. Eksamen kan i unntakstilfeller bli muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim. Eksamen HBIO104P Medisinsk laboratorieteknologi 1 må være bestått for å kunne starte med dette emnet.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Litteratur anbefalt tidligere i studiet og i tillegg -Nancy A. Brunzel: Fundamentals of Urine and Body Fluid Analysis. Philadelphia, Saunders Company. Siste utgave. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på Blackboard innen semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI302511 4.0 HØST 2019
HBIOT2021 1.5 HØST 2021
HBIOT2033 20.0 HØST 2022
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 B 07.03.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Praktisk eksamen 50/100 B

Utlevering
01.03.2023

Innlevering
01.03.2023


13:00


16:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU