HBIO3005 - Medisinsk laboratorieteknologi 6, Medisinsk biokjemi, mikrobiologi og patologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og praktisk prøve
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 5 timer ALLE
Praksis 50/100 5 timer

Faglig innhold

Inneholder medisinsk laboratorieteknologi og laboratoriemedisin. Temaene er fra de medisinske laboratoriespesialitetene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, medisinsk mikrobiologi (bakteriologi, virologi, mykologi og protozologi) og patologi (histopatologi og cytologi). Bruk av fysikalske, kjemiske, enzymatiske og immunologiske metoder på forskjellig humanbiologisk prøvemateriale.
Kvalitetskontroll, målemetoder, laboratorieinstrumenter og vedlikehold. Lysmikroskopiske metoder for vurdering av kroppsvæsker, celler og vev. Isolering, påvisning, identifisering og antibiotikatesting av mikroorganismer fra ulikt biologisk materiale. Kunnskap om dyrking, påvisning og
identifisering av virus. Farmakologiske analyser i forbindelse med terapikontroll, forgiftninger og misbruksdiagnostikk. Kvalitetssikring, godkjenningsordninger og avviksbehandling.
TverrSAM -2 dager- obligatorisk deltakelse

Læringsutbytte

Ut fra læringsformen og utvalgte tema innen laboratoriespesialitetene, forventes det at studenten er i stand til å tilegne seg ny kunnskap og ferdighet.

Studenten kan;
- gjøre rede for og behandle ulike typer humanbiologisk prøvemateriale korrekt for analysearbeid
- utføre laboratorieteknisk arbeid selvstendig, gjøre metodetilpasning og tilegne seg nye metoder
- forstå hovedprinsippene for metoder som anvendes i medisinske laboratorier
- vurdere metoders og analyseinstrumenters muligheter, begrensninger og feilkilder
- vurdere laboratorieresultaters pålitelighet utfra kvalitet på prøvemateriale, analysemetode /instrument og egen utførelse
- kombinere kunnskap om metoder, analyseinstrumenter og biologiske prosesser i kroppen
- gjøre rede for anvendelse av laboratorieundersøkelser i diagnostikk og behandling av sykdom
- gjøre rede for biologisk variasjon, prøveresultaters kliniske relevans og medisinske sannsynlighet
- beskrive oppbygging og struktur av mikroorganismer (bakterier, virus, sopp og parasitter), samt deres interaksjon med vert
- gjøre rede for kvalitetsutvikling og godkjenningsordninger for medisinsk laboratorievirksomhet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Interne praksisstudier som består av 4 laboratoriekurs i
undervisningslaboratorier utført av 2-4 studenter i gruppe eller individuelt. Skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner. Ettermiddagsundervisning kan forekomme. I 6.semester er deler av arbeidsformen problembasert læring (PBL) med 6 praktiske og teoretiske problemstillinger. 6-8 studenter arbeider sammen i gruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • 4 laboratoriekurs + PBL

Mer om vurdering

Hvert av de fire laboratoriekursene og PBL-gjennomføringen må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

 

Utsatt eksamen Mai/Juni

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim. Eksamen HBIO104P Medisinsk laboratorieteknologi 1 må være bestått for å kunne starte med dette emnet.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Litteratur anbefalt tidligere i studiet og i tillegg -Nancy A. Brunzel: Fundamentals of Urine and Body Fluid Analysis. Philadelphia, Saunders Company. Siste utgave. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på Blackboard innen semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og praktisk prøve

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praksis 50/100 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 ALLE 09:00
Vår UTS Praksis 50/100 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen 50/100 ALLE 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.