HBIO205P - Medisinsk laboratorieteknologi 3: Automasjon i medisinske laboratorier, med ekstern studiepraksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 4 uker ALLE

Faglig innhold

Del 1: Interne praksisstudier med teori og sykdomslære.
Automasjonsteori, Laboratorie Informasjon Systemer (LIS), kvalitetskontrollsystemer, kvalitetssikring, vedlikehold og feilsøking på automatiske analyseinstrumenter, analyseapplikasjoner, systemkonfigurasjon.
Sykdomslære: Generelle sykdomsmekanismer.Hjerte- og karsykdommer. Lungesykdommer. Sykdommer i nyrer og urinveier. Sykdommer i mage-tarm-kanal, lever, galle og bukspyttkjertel.

Del 2: Ekstern studiepraksis i medisinske laboratorier. Studie av automatiske analyseinstrument; prøvebehandling og resultatutgivelse, laboratorielogistikk, prosedyrer, kvalitetssystemer, personvern, datasikkerhet. Yrkesetiske problemstillinger, blodprøvetaking av pasienter i sykehus. Studentene arbeider i parpraksis der dette er hensiktsmessig. Praksisstedet skal være godkjent av utdanningsinstitusjonen

Læringsutbytte

Læringsutbytte Del 1-
Studenten kan;
Gjøre rede for hvordan automatiske analyseinstrumenter utfører generelle analyseprinsipper ut ifra kunnskap om analyseapplikasjon, systemkonfigurasjon og funksjonelle enheter.
Gjøre rede for generell kvalitetssikring av laboratorievirksomhet og ulike kvalitetskontrollsystemer i tilknytning til automatiske analyseinstrumenter
Gjennomføre oppstart, vedlikehold, feilsøking og bruk av flere av utdanningens analyseinstrumenter ut fra manualer og skrevne prosedyrer
Beskrive generelle sykdomsmekanismer. Beskrive de vanligste sykdommer knyttet til hjerte- og kar, lunger, nyrer og urinveier, og fordøyelsesorgan. Beskrive årsaker, symptomer, utredning og behandling av disse tilstandene.
Ta blodprøve/blodkultur av medstudent ved hjelp av veneprøvesett "butterfly"

Læringsutbytte Del 2 -

Studenten kan;
Gjøre rede for det automatiske analyseinstrumentet som studenten har jobbet med i den eksterne praksisperioden
Forstå hvordan store prøvemengder behandles kvalitetssikkert og hvordan svarrapportering foregår på en kvalitetssikker måte i et medisinsk laboratorium.
Gjøre rede for informasjonssystemer som brukes innenfor sykehus og laboratorier og kunne forklare begrepet toveiskommunikasjon som anvendes innenfor laboratoriesystemet.
Gjøre rede for bruk av prosedyrer i medisinske laboratorier og hvordan disse utarbeides og revideres.
Forstå innholdet i gjeldende prosedyre for blodprøvetaking og selvstendig kunne utføre blodprøvetaking av voksne pasienter i sykehus
Kjenne til prosedyre for blodprøvetaking av barn/nyfødte

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, interne praksisstudier bestående av 1 laboratoriekurs. Skriftlige arbeider og muntlig presentasjon. Ekstern studiepraksis ved medisinske laboratorier.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering i sykdomslære
  • Ekstern praksis
  • Laboratoriekurs med muntlig framlegg

Mer om vurdering

Praksisrapporten vurderes med bestått/ikke bestått og bestått tilsvarer karakteren D eller bedre.

 

Ny/utsatt eksamen: Etter avtale med emneansvarlig og instituttleder

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning. Eksamen i HBIO104P Medisinsk laboratorieteknologi 1 må være bestått for å kunne starte med dette emnet.
Må være registrert som student i 2. årskurs for å kunne ta emnet.
Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på studiet bachelor i bioingeniørfag i Trondheim.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Burtis, Ashwood, Bruns:Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, (Saunders). Aronsen, Birkeland, Munkvik og Sjaastad: Sykdomslære 1 og Sykdomslære 2 (Gyldendal) Gould's Pathophysiology for the Health Professions. Linnè & Ringerud: Clinical Laboratory Science (Mosby) Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på Blackboard innen semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praksis 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.