course-details-portlet

HBIO205P - Medisinsk laboratorieteknologi 3: Automasjon i medisinske laboratorier, med ekstern studiepraksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 4 uker ALLE

Faglig innhold

Del 1: Interne praksisstudier med teori og sykdomslære.
Automasjonsteori, Laboratorie Informasjon Systemer (LIS), kvalitetskontrollsystemer, kvalitetssikring, vedlikehold og feilsøking på automatiske analyseinstrumenter, analyseapplikasjoner, systemkonfigurasjon.
Sykdomslære: Generelle sykdomsmekanismer.Hjerte- og karsykdommer. Lungesykdommer. Sykdommer i nyrer og urinveier. Sykdommer i mage-tarm-kanal, lever, galle og bukspyttkjertel. Medisinsk nomenklatur.

Del 2: Ekstern studiepraksis i medisinske laboratorier. Studie av automatiske analyseinstrument; prøvebehandling og resultatutgivelse, laboratorielogistikk, prosedyrer, kvalitetssystemer, personvern, datasikkerhet. Yrkesetiske problemstillinger, blodprøvetaking av pasienter i sykehus. Studentene arbeider i parpraksis der dette er hensiktsmessig. Praksisstedet skal være godkjent av utdanningsinstitusjonen

Læringsutbytte

Læringsutbytte Del 1-
Studenten kan;
Gjøre rede for hvordan automatiske analyseinstrumenter utfører generelle analyseprinsipper ut ifra kunnskap om analyseapplikasjon, systemkonfigurasjon og funksjonelle enheter.
Gjøre rede for generell kvalitetssikring av laboratorievirksomhet og ulike kvalitetskontrollsystemer i tilknytning til automatiske analyseinstrumenter.
Gjennomføre oppstart, vedlikehold, feilsøking og bruk av flere av utdanningens analyseinstrumenter ut fra manualer og skrevne prosedyrer
Beskrive generelle sykdomsmekanismer. Beskrive de vanligste sykdommer knyttet til hjerte- og kar, lunger, nyrer og urinveier, og fordøyelsesorgan. Beskrive årsaker, symptomer, utredning og behandling av disse tilstandene.
Ta blodprøve/blodkultur av medstudent ved hjelp av veneprøvesett "butterfly"

Læringsutbytte Del 2 -

Studenten kan;
Gjøre rede for det automatiske analyseinstrumentet som studenten har jobbet med i den eksterne praksisperioden.
Forstå hvordan store prøvemengder behandles kvalitetssikkert og hvordan svarrapportering foregår på en kvalitetssikker måte i et medisinsk laboratorium.
Gjøre rede for informasjonssystemer som brukes innenfor sykehus og laboratorier og kunne forklare begrepet toveiskommunikasjon som anvendes innenfor laboratoriesystemet.
Gjøre rede for bruk av prosedyrer i medisinske laboratorier og hvordan disse utarbeides og revideres.
Forstå innholdet i gjeldende prosedyre for blodprøvetaking og selvstendig kunne utføre blodprøvetaking av voksne pasienter i sykehus
Kjenne til prosedyre for blodprøvetaking av barn/nyfødte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, interne praksisstudier bestående av 2 laboratoriekurs. Skriftlige arbeider og muntlig presentasjon. Ekstern studiepraksis ved medisinske laboratorier.
Forventet antall arbeidstimer er 250 timer. Forelesninger: 20 timer. Laboratorieundervisning: 21 timer. Ekstern studiepraksis: 165 timer. Egeninnsats: 44 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriekurs med muntlig framlegg
  • Skriftlig innlevering i sykdomslære
  • Ekstern praksis

Mer om vurdering

Praksisrapporten vurderes med bestått/ikke bestått.

Ny/utsatt eksamen: Etter avtale med emneansvarlig og instituttleder

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Eksamen i HBIO104P Medisinsk laboratorieteknologi 1 må være bestått for å kunne starte med dette emnet.
Studenten må ha bestått minst 45 studiepoeng fra 1.årskurs og være registrert som student i 2. årskurs for å kunne ta emnet.
Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Burtis, Ashwood, Bruns:Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, (Saunders). Aronsen, Birkeland, Munkvik og Sjaastad: Sykdomslære 1 og Sykdomslære 2 (Gyldendal) Gould's Pathophysiology for the Health Professions. Linnè & Ringerud: Clinical Laboratory Science (Mosby) Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på Blackboard innen semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  9.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Praksis 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Praksis 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU