course-details-portlet

HBIO2008 - Profesjon, forskning og etikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Organisering av spesialisthelsetjenesten med fokus på de medisinske laboratorier
Refleksjon rundt begreper om sykdom,helse og livskvalitet.
Laboratorieundersøkelser sin rolle i diagnose, behandling og prognose, inkludert diagnostisk sensitivitet og spesifisitet
Innføring i medisinsk forskning og etikk, inkludert nasjonale og internasjonale lover og retningslinjer.
Innføring i medisinsk teknologi og etikk
Introduksjon til vitenskapsteori og vitenskapelige arbeidsmetoder
Innovasjon og entreprenørskap, inkludert velferdsteknologi

Læringsutbytte

Studenten skal kunne:
Beskrive hvordan spesialisthelsetjenesten og de medisinske laboratorier er organisert og fungerer når sykdom oppstår
Beskrive helsepolitiske organ som styrer ulike deler av helsetjenesten og gjør rede for forvaltningsnivå, relevante lover, forskrifter og avtaler
Skissere krav, prioriteringer og mål som stilles til helsetjenesten
Beskrive hovedprinsippene i samhandlingsreformen
Beskrive, diskutere og reflektere rundt sykdom- og helsebegreper
Beskrive hva epidemiologi er og hva det kan brukes til
Lese forskningsartikler og nyttiggjøre seg forskningsresultat
Beskrive og gi eksempler på medisinsk teknologi og medisinsk forskning
Diskutere fordeler, ulemper og etiske dilemmaer ved bruk av medisinsk teknologi og medisinsk forskning
Gjengi formålene med lovverk som regulerer medsinsk teknologi og medisinsk forskning i Norge
Identifisere verdier, etiske prinsipp og etiske teorier som er i spill ved vurdering av etiske utfordringer med medisinsk teknologi og medisinsk forskning
Kunne forklare hvordan de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk er bygget opp og fungerer
Kunne beskrive retningslinjer for god forskningsetikk
Kjenne til nytenkning og innovasjonsproesser og ha forståelse for hvordan en nyskapende ide kan føres ut i handling
Gjøre rede for begrepene innovasjon, entreprenørskap og velferdsteknologi
Forklare innholdet i en innovasjonsprosess ved hjelp av en strategi-/forretningsplan
Anvende relevant teori for å skissere en strategi-/forretningsplan på ennyskapende ide
Gjennomføre deler av en strategi-/forretningsplan

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og gründercamp
Forelesninger/gruppearbeid inkl veiledning: 25 timer. Seminar: 5 timer. Grundercamp: 22 timer Egeninnsats: 108 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppeoppgaver
  • GrunderCamp
  • Seminarer

Mer om vurdering

I dette faget er det ulike obligatoriske aktiviteter:

- Oppstart/gjennomgang av gruppearbeid (80% deltakelse)

- 3 Gruppearbeid (100% deltakelse. Faglig innhold, skriftlig og muntlig fremstilling vurderes, detaljerte krav for hver oppgave gis når oppgavene blir utdelte)

- Gründercamp (100% deltakelse. Forretningsplan og muntlig presentasjon vurderes)

- Seminarer (100% deltakelse, presentasjon og diskusjon)

De ulike obligatoriske aktivitetene vurderes med godkjent/ikke godkjent og man må ha deltatt og fått godkjent alle aktivitetene for å kunne fremstilles seg til eksamen

Ny/utsatt eksamen: August

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav.Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur oppgis ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI202109 6.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  6.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisinsk teknologi
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU