HBIO2006 - Medisinsk laboratorieteknologi 4, Immunologiske-, cytologiske- og histologiske teknikker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Fagfeltet patologi introduseres i dette emnet og inneholder grunnleggende teknikker for celle- og vevspreparering for lysmikroskopi: generell fargeteori, teori og praktisk histologisk farging, snitting og normal cervixcytologi. Emnet inneholder generell teori om anvendelse av antistoffer som analyseverktøy og ulike deteksjon-/måleteknikker. Sentrale immunologiske metoder og teknikker som anvendes på biologiske væsker, celler og vev vil bli belyst i teori og praksis. Det legges vekt på anvendelse av teoretiske prinsipper for problemløsning og på kvalitetsvurdering av arbeidsprosesser og resultater.

Læringsutbytte

Studenten kan:
-beskrive bioingeniørens kjernekompetanse, ansvar og oppgaver i patologilaboratorier.
-forklare sentrale definisjoner og anvende faglig terminologi.
-beskrive prosessene for preparering av celle- og vevspreparater til lysmikroskopi.
-beskrive prinsipper og lage prinsippskisser for immunologiske metoder.
-beskrive teoretiske prinsipper for deteksjon- og målemetodene.
-gjøre rede for kvalitet basert på sammenheng mellom sentrale teoretiske prinsipper, utførelse og resultater.
-beskrive morfologi og gjenkjenne cytologiske bilder av cervixpreparater ved normale tilstander.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, praktisk-teoretiske oppgaver, laboratorieundervisning.
Laboratorieundervisningen inngår i utdanningens praksisstudier, intern praksis, og består av 5 laboratoriekurs. Kursene inneholder praktisk-teoretiske oppgaver som utføres gruppevis eller individuelt samt muntlige og/eller skriftlige oppgaver. Dokumentasjon av praktiske oppgaver,
arbeidsprosesser og resultater skal føres i en individuell logg. Ettermiddagsundervisning kan forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Ny/utsatt eksamen: August

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Emnet er adgangsbegrenset.
Eksamen i HBIO1004/HBIO104P Medisinsk laboratorieteknologi 1 må være bestått for å kunne starte med dette emnet.
Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter tatt opp på bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

- Cook, D.J: Cellular Pathology, an Introduction to Techniques and Applications
- Mecsei, R.: Clinical Cytology, compendium Tapir kompendieforlag - Forelesninger og kursmateriell.
- Anbefalt litteratur: læremidler i fag fra 1. og 2. studieår Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på it´s learning innen semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 15.05.2018 09:00 E3 , E4
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.