course-details-portlet

HBIO2006 - Medisinsk laboratorieteknologi 4, Immunologiske-, cytologiske- og histologiske teknikker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Introduksjon av fagspesialiteten cellulær patologi med fokus på grunnleggende teknikker i teori og praksis: celle- og vevspreparering for lysmikroskopi, vevsprosessering og mikrotomi, fargeteori, fargemetoder og normal cervixcytologi. Emnet inneholder også en tverrfaglig tilnærming til immunologiske teknikker: grunnleggende teori og praksis, anvendelse av antistoffer som analyseverktøy, sentrale metoder som benyttes for ulike biologiske prøvematerialer (væsker, celler og vev). Feilsøking og kvalitetsvurdering av arbeidsprosesser og resultater vil bli vektlagt.

Læringsutbytte

Studenten kan:
-beskrive bioingeniørens kjernekompetanse, ansvar og oppgaver i patologilaboratorier.
-forklare sentrale definisjoner og anvende faglig terminologi.
-beskrive prosessene for preparering av celle- og vevspreparater til lysmikroskopi.
-beskrive prinsipper og lage prinsippskisser for immunologiske metoder. -beskrive teoretiske prinsipper for deteksjon-og målemetodene.
-foreslå mulige årsaker som kan påvirke kvaliteten av resultat og forklar hvorfor(sentrale teoretiske prinsipper, utførelse, resultater).
-beskrive morfologi og gjenkjenne cytologiske bilder av cervixpreparater ved normale tilstander.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. 6 laboratoriekurs, inkludert skriftlige og muntlige oppgaver. Laboratorieundervisningen inngår i utdanningens obligatoriske praksisstudier, intern praksis. Laboratorieoppgavene utføres gruppevis eller individuelt. Dokumentasjon av praktiske oppgaver, arbeidsprosesser og resultater skal føres i en individuell logg. Ettermiddagsundervisning kan forekomme.
Forventet antall arbeidstimer totalt: 180 timer.
Forelesninger: 28 timer.
Laboratorieøvelser: 42 timer.
Egeninnsats: 110 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Laboratoriekursene må være godkjent. Spesifisering av tillatte hjelpemidler på eksamen: Godkjente kalkulatorer: HP30S, Citizen SR270, Citizen SR270X, Casio fx-82/83ES, Casio fx-82ES PLUS, MATH MI-633 DOT MATRIX DISPLAY, Texas BAII Plus, Casio fx-82-MS, Aurora Scientific Calculator fc582, Texas TI30XIIB/S,Casio-82 GT PLUS, Math Numeri 624, Casio fx-82 EX.

Ny/utsatt eksamen: August

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Eksamen i HBIO104P Medisinsk laboratorieteknologi 1 må være bestått for å kunne starte med dette emnet.
Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

- Cook, D.J: Cellular Pathology, an Introduction to Techniques and Applications
- Mecsei, R.: Clinical Cytology, compendium - Forelesninger og kursmateriell.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  6.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU