HBIO2004 - Medisinsk laboratorieteknologi 2: Kvantitative teknikker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Analysemetoders prinsipp, prosess, resultatvurdering og kvalitetssikring. Kjemiske og enzymatiske reaksjonsprinsipper, ulike målemetoder som spektrofotometri, lysemisjon, elektrokjemi, kromatografi og elektroforese, kalibrering ved ulike målemetoder, metodevalidering, referanseområder, preanalytiske, analytiske og biologiske variable, kvalitetskontroll og kvalitetssikring av laboratorievirksomhet.

Læringsutbytte

Studenten kan etter endt kurs
- forklare kvantitative metoder som anvendes i diagnostiske laboratorier.
- anvende ulike metoder og analyseinstrumenter som benyttes i laboratoriet og forstå hvordan disse fungerer.
- forklare preanalytiske forholds innvirkning på ulike analyseresultater.
- vurdere oppnådde analyseresultater ut fra gjeldende kvalitetskrav.
- planlegge og utføre metodevalidering, og vurdere en metode ut fra gitte kvalitetskrav.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Interne praksisstudier bestående av 4 laboratoriekurs. Skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriekurs (4)

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med bokstavkarakter

Den praktiske gjennomføring av 4 av 4 obligatoriske laboratoriekurs må være godkjent. Alle skriftlige og muntlige arbeider må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

 

Ny/utsatt eksamen: Mai/juni

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

HBIO104P Medisinsk laboratorieteknologi 1 må være bestått for å kunne starte med dette emnet.
Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim i Trondheim.

Kursmateriell

- Anbefalt litteratur: Burtis,C.A. Ashwood, E.R.: Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, (Saunders), siste utgave.
- Utlevert materiale.
- Litteratur anbefalt i Medisinsk laboratorieteknologi 1
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på Blackboard innen semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 13.12.2017 09:00 R73 , KJL1 , R D1-185 Datasal , E6
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.