course-details-portlet

HBIO2004 - Medisinsk laboratorieteknologi 2: Kvantitative teknikker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Analysemetoders prinsipp, prosess, resultatvurdering og kvalitetssikring. Kjemiske og enzymatiske reaksjonsprinsipper, ulike målemetoder som spektrofotometri, lysemisjon, elektrokjemi, kromatografi og elektroforese, kalibrering ved ulike målemetoder, metodevalidering, referanseområder, preanalytiske, analytiske og biologiske variable, kvalitetskontroll og kvalitetssikring av laboratorievirksomhet.

Læringsutbytte

Studenten kan etter endt kurs
- forklare kvantitative metoder som anvendes i diagnostiske laboratorier.
- anvende ulike metoder og analyseinstrumenter som benyttes i laboratoriet og forstå hvordan disse fungerer.
- forklare preanalytiske forholds innvirkning på ulike analyseresultater.
- vurdere oppnådde analyseresultater ut fra gjeldende kvalitetskrav.
- planlegge og utføre metodevalidering, og vurdere en metode ut fra gitte kvalitetskrav.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Interne praksisstudier bestående av 4 laboratoriekurs. Skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner.
Påregnet arbeidsbelastning i emnet: 27 teoritimer,45 laboratorietimer, egeninnsats: 138 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriekurs (4)

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med bokstavkarakter.
Den praktiske gjennomføring av 4 av 4 obligatoriske laboratoriekurs må være godkjent. Alle skriftlige og muntlige arbeider må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Spesifisering av tillatte hjelpemidler på eksamen:
Godkjente kalkulatorer: HP30S, Citizen SR270, Citizen SR270X, Casio fx-82/83ES, Casio fx-82ES PLUS, MATH MI-633 DOT MATRIX DISPLAY, Texas BAII Plus, Casio fx-82-MS, Aurora Scientific Calculator fc582, Texas TI30XIIB/S og Casio fx-82 EX 

Ny/utsatt eksamen: August

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

HBIO104P Medisinsk laboratorieteknologi 1 må være bestått for å kunne starte med dette emnet.
Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

- Anbefalt litteratur: Burtis,C.A. Ashwood, E.R.: Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, (Saunders), siste utgave.
- Utlevert materiale.
- Litteratur anbefalt i Medisinsk laboratorieteknologi 1
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på Blackboard innen semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 15.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU