course-details-portlet

HBIO2003 - Generell immunologi og medisinsk mikrobiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Immunsystemets oppbygging og funksjon. Laboratorieoppgaver: Antigen/Antistoff reaksjoner, Differensiere immunceller i blodutstryk og lysmikroskop, samt ved spesifikke overflatemarkører og fluorescens mikroskopi.
Teoretisk kunnskap om mikroorganismer (bakterier, virus, sopp og parasitter); oppbygging, struktur og vertsinteraksjon. Laboratorieoppgaver: Utsåing og mikrobiologisk dyrkning, identifikasjon og resistenstesting av bakterier.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne:
-beskrive immunsystemet oppbygging og organisering
-beskrive hvordan cellene i immunsystemet fungerer og samarbeider i immunresponsen
-beskrive oppbygging og struktur av mikroorganismer (bakterier, virus, sopp og parasitter) samt deres interaksjon med vert.
-beskrive dyrkningsmetoder og prinsipp for identifikasjon av utvalgte mikroorganismer
-kunne tolke og forstå betydningen av antibiotikatesting
- beskrive prøvetaking og forsendelse av human-biologisk materiale til mikrobiologisk undersøkelse
-loggføre resultat fra mikrobiologisk dyrkning
-utføre arbeid i mikrobiologisk laboratorium etter gjeldende HMS-regler

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsinsats beregnes til totalt 218 timer, hvorav 41 timer forelesning, 30 timer laboratoriekurs og 147 timer egenaktivitet inklusive rapportskriving og loggføring.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk laboratoriearbeid - medisinsk mikrobiologi
  • Obligatorisk laboratoriearbeid - immunologi
  • Obligatorisk rapporter

Mer om vurdering

Alle praktiske laboratorieoppgaver må være godkjent og alle skriftlige innleveringer må være godkjent før en kan fremstille seg til eksamen

Ny/utsatt eksamen: August

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad vurderes individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav.Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Pensum litteratur oppgis ved studiestart. Støtte litteratur: "Immunologi og immunologiske teknikker", Tor Lea, Fagbokforlaget, 3.utg. 2006, ISBN 82-450-0219-4 Medical Microbiology Murray, Patrick R. / Kobayashi, George S. / Pfaller, Michael A/Rosenthal, Ken S. Wolfe International student edition ISBN: 978-0-323-08692-9 Medisinsk mikrobiologi Degre, Miklos / Hovig, Berit / Bukholm, Geir / Rollag, Halvor (red.) 3.utgave Universitetsforlaget ISBN: 978-82-05-31590-7 Metodehefte i mikrobiologi Augusta Irene Kvam og Kirsten Lines Slotterøy Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres innen semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI202512 4.0 01.09.2020
BI221412 3.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU