course-details-portlet

HAUD3004 - Bacheloroppgave i audiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/2
Oppgave 1/2

Faglig innhold

Innledende kurs i vitenskapelige metoder og oppgaveskriving
- Gruppeprosesser
- Grunnleggende forskningsmetoder: Kvantitative - Kvalitative - Litteraturstudium
- Skrivetekniske forhold - Referering og refereringssystemer
- Oppsett av forskningsprosjekt

Bacheloroppgaven: Studentene i grupper på 2-3 personer (unntaksvis kan grupper på 4 personer godkjennes) skal under veiledning gjennomføre et bachelorprosjekt. Bacheloroppgavens tema og problemstilling velges innenfor fagets yrkesmessige og teoretiske plattform. Målsettingen med oppgaven er at studenten via faglig fordypning skal integrere audiologisk og vitenskapelig kunnskap i forhold til aktuelle problemstillinger.

Læringsutbytte

Kunnskaper
- Studenten har kunnskap om gruppeprosesser
- Studenten viser bred faglig kunnskap om sentrale tema, teorier og metoder innenfor aktuelt fagområde
- Studenten kan gjennom bacheloroppgaven vise til kunnskap om fagets sentrale idegrunnlag, praktiske fagutøvelse og samfunnsoppdrag
- Studenten kan formulere, utforske og besvare en vitenskapelig problemstilling
- Studenten har kunnskap om ulike kilder, relevante fagdatabaser og retningslinjer for korrekt bruk av kilder i eget arbeid
- Studenten har kunnskap om kildekritikk og prinsipper og verktøy for systematisk søking i relevante fagdatabaser

Ferdigheter
- Studenten kan planlegge, gjennomføre og ferdigstille en skriftlig oppgave med vitenskapelighet tilhørende bachelornivå
- Studenten kan vise en kritisk-analytisk holdning og anvender oppdatert vitenskapelig litteratur, og annen holdbar og relevant kunnskap
- Studenten kan søke etter og bruke kvalitetssikret informasjon og faglitteratur i oppgaveskriving
- Studenten kan reflektere over valg av ulike kilder
- Studenten kan gjøre et bevisst valg av kildetyper, argumentere for valget og dokumentere egen kildebruk etter gjeldende regler
- Studenten kan i gruppe anvende ervervet kunnskap til å sette opp en gjennomførbar prosjektplan
- Studenten kan i gruppe gjennomføre en enkel vitenskapelig undersøkelse med sammenheng mellom problemstilling, teori, metode, resultat og drøfting
- Studenten har evne til drøfting, kritisk blikk på eget arbeid og evt. refleksjon
- Studenten kan nyttiggjøre seg veiledning
- Studenten kan presentere bacheloroppgaven og begrunne sine valg muntlig

Generell kompetanse
- Studenten kan kritisk vurdere kunnskap for å belyse og drøfte ulike teoretiske perspektiver som er aktuelle for en problemstilling
- Studenten kan tydeliggjøre et reflektert valg av kildetyper, utføre litteratursøk i relevante fagdatabaser, argumentere for valget og dokumentere egen kildebruk etter gjeldende regler
- Studenten kan formidle sentrale teorier, problemstillinger og løsninger i skriftlig form
- Studenten kan planlegge og gjennomføre en bacheloroppgave i tråd med vitenskapelige kriterier og etiske krav
- Studenten kan reflektere over faglig utøvelse i lys av aktuell teori
- Studenten kan utøve kildekritikk
- Studenten kan planlegge og gjennomføre litteratursøk på en systematisk måte samt dokumentere prosessen
- Studenten kan vurdere etiske aspekter ved prosjektarbeid

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger
- Gruppearbeid
- Selvstudium
- Veiledning
- Muntlig formidling
- Utarbeidelse av poster (plakatpresentasjon)

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav: prosjektplan
  • Arbeidskrav: poster
  • Arbeidskrav: sluttrapport
  • 80% obligatorisk oppmøte på metodekurs som undervises i uke 49 og 50.

Mer om vurdering

Vurdering i emnet er todelt:
- Bacheloroppgave som skrives i gruppe. Denne vurderingsdelen vektes 50% av samlet resultat
- Muntlig eksamen på 30 minutter som vektes 50% av samlet resultat.
For å få eksamensadgang til muntlig eksamen må studenten ha bacheloroppgave som er vurdert til karakteren E eller bedre. Dersom kandidaten ønsker å levere bacheloroppgave på nytt forsøk (dvs. forbedring eller karakter "ikke bestått") må studenten(e) levere ny besvarelse, forbedring/omarbeiding er ikke tilstrekkelig. Oppgaven kan presentere det samme temaområde med samme empiri/datagrunnlag.
Alle vurderingsdeler må vurderes til bestått for at eksamenen som helhet vurderes til bestått. Hvis man imidlertid ønsker å forbedre karakter må begge vurderingsdeler gjøres på nytt. Det er klageadgang på vurderingen av den skriftlige bacheloroppgaven.
Alle arbeidskrav må være vurdert til godkjent for at studenten kan avlegge eksamen. Obligatoriske arbeidskrav:
-Arbeidskrav Prosjektplan
-Arbeidskrav halvveisrapport
-Arbeidskrav poster
-Arbeidskrav sluttrapport
- 80 % obligatorisk oppmøte på metodekurs. Hvis ikke oppmøtekravet er godkjent, tildeles et ekstra arbeidskrav.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Alle studieemner i bachelorutdanningens to første år må være bestått dvs. HAUD1001, HAUD101P, HAUD2001, HAUD201P. Alternativt må tidligere 2-årig audiografutdanning være fullført og bestått

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i audiologi ved NTNU

Kursmateriell

Selvvalgt

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD3002 30.0 01.08.2015
AUT2900 22.5
AUT2302 5.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Audiologi
  • Helse- og sosialfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 1/2

Innlevering 04.05.2021

Innlevering 10:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2

Utlevering 07.06.2021

Innlevering 11.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 16:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU