course-details-portlet

HAUD3004 - Bacheloroppgave i audiologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave med individuelt muntlig påhør
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave med individuelt muntlig påhør 100/100

Faglig innhold

Innledende kurs i vitenskapelige metoder og oppgaveskriving

 • Gruppeprosesser
 • Grunnleggende forskningsmetoder: Kvantitative - Kvalitative - Litteraturstudium
 • Skrivetekniske forhold - Referering og refereringssystemer
 • Oppsett av forskningsprosjekt

Bacheloroppgaven: Studentene i grupper på 2-3 personer (unntaksvis kan grupper på 4 personer godkjennes) skal under veiledning gjennomføre et bachelorprosjekt. Bacheloroppgavens tema og problemstilling velges innenfor fagets yrkesmessige og teoretiske plattform. Målsettingen med oppgaven er at studenten via faglig fordypning skal integrere audiologisk og vitenskapelig kunnskap i forhold til aktuelle problemstillinger.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har kunnskap om gruppeprosesser
 • Studenten viser bred faglig kunnskap om sentrale tema, teorier og metoder innenfor aktuelt fagområde
 • Studenten kan gjennom bacheloroppgaven vise til kunnskap om fagets sentrale idegrunnlag, praktiske fagutøvelse og samfunnsoppdrag
 • Studenten kan formulere, utforske og besvare en vitenskapelig problemstilling
 • Studenten har kunnskap om ulike kilder, relevante fagdatabaser og retningslinjer for korrekt bruk av kilder i eget arbeid
 • Studenten har kunnskap om kildekritikk og prinsipper og verktøy for systematisk søking i relevante fagdatabaser

Ferdigheter

 • Studenten kan planlegge, gjennomføre og ferdigstille en skriftlig oppgave med vitenskapelighet tilhørende bachelornivå
 • Studenten kan vise en kritisk-analytisk holdning og anvender oppdatert vitenskapelig litteratur, og annen holdbar og relevant kunnskap
 • Studenten kan søke etter og bruke kvalitetssikret informasjon og faglitteratur i oppgaveskriving
 • Studenten kan reflektere over valg av ulike kilder
 • Studenten kan gjøre et bevisst valg av kildetyper, argumentere for valget og dokumentere egen kildebruk etter gjeldende regler
 • Studenten kan i gruppe anvende ervervet kunnskap til å sette opp en gjennomførbar prosjektplan
 • Studenten kan i gruppe gjennomføre en enkel vitenskapelig undersøkelse med sammenheng mellom problemstilling, teori, metode, resultat og drøfting
 • Studenten har evne til drøfting, kritisk blikk på eget arbeid og evt. refleksjon
 • Studenten kan nyttiggjøre seg veiledning
 • Studenten kan presentere bacheloroppgaven og begrunne sine valg muntlig

Generell kompetanse

 • Studenten kan kritisk vurdere kunnskap for å belyse og drøfte ulike teoretiske perspektiver som er aktuelle for en problemstilling
 • Studenten kan tydeliggjøre et reflektert valg av kildetyper, utføre litteratursøk i relevante fagdatabaser, argumentere for valget og dokumentere egen kildebruk etter gjeldende regler
 • Studenten kan formidle sentrale teorier, problemstillinger og løsninger i skriftlig form
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre en bacheloroppgave i tråd med vitenskapelige kriterier og etiske krav
 • Studenten kan reflektere over faglig utøvelse i lys av aktuell teori
 • Studenten kan utøve kildekritikk
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre litteratursøk på en systematisk måte samt dokumentere prosessen
 • Studenten kan vurdere etiske aspekter ved prosjektarbeid

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium
 • Veiledning
 • Muntlig formidling
 • Utarbeidelse av poster (plakatpresentasjon)

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav: prosjektplan
 • Arbeidskrav: poster
 • Arbeidskrav: sluttrapport
 • 80% obligatorisk oppmøte på metodekurs som undervises i uke 49 og 50.

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven er en skriftlig gruppeoppgave med karakterskala A - F, med individuelt muntlig påhør for justering av karakter. For å få adgang til muntlig påhør må bacheloroppgaven ha blitt vurdert til karakteren E eller bedre. I det muntlige påhøret skal studenten begrunne og forsvare bacheloroppgaven. Det er særlig forventetat studenten skal kunne: gjøre rede for problemstilling, metode og teoretiske begrep utdype det empiriske arbeidet som er gjennomført (om en ikke har skrevet en rent teoretisk oppgave) reflektere over metodologiske valg. Karakter på bacheloroppgaven kan etter det muntlige påhøret maksimalt justeres én karakter opp eller ned.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Alle emner i bachelorutdanningens to første år må være bestått dvs. HAUD1001, HAUD101P, HAUD2001, HAUD201P. Alternativt må tidligere 2-årig audiografutdanning være fullført og bestått Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i audiologi ved NTNU

Kursmateriell

Selvvalgt

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD3002 30.0 VÅR 2015
AUT2900 22.5 HØST 2021
AUT2302 5.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave med individuelt muntlig påhør

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave med individuelt muntlig påhør 100/100

Innlevering
03.05.2024


11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU