course-details-portlet

HAUD2003 - Audiologisk rehabilitering 2

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 1/2 5 timer E
Hjemmeeksamen 1/2 1 uker A

Faglig innhold

 • Audiologisk (re)habilitering
 • Høreapparater og tilleggsutstyr
 • Ferdighetstrening
 • Forskning og Utvikling i Audiologien
 • Sosialantropologi
 • Helse- og sosialpolitikk
 • Etikk - Hørselstekniske hjelpemidler
 • Tolketjenesten
 • Tegnspråk

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet Audiologisk rehabilitering, skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Studenten har kunnskap om den livsomstilling den hørselshemmede gjennomgår i rehabiliteringsprosessen, og viktigheten av å inkludere pårørende/nærpersoner.
 • Studenten har kunnskap om tekniske løsninger innen audiologisk (re)habilitering, herunder metoder for individuell tilrettelegging ved hjelp av høreapparat og andre hørselstekniske hjelpemidler.
 • Studenten har kunnskap om ulike høreapparattyper og deres anvendelse, høreapparatets analoge og digitale hoveddeler og ulike elektroakustiske funksjoner.
 • Studenten har kunnskap om subjektive og objektive kvalitetssikringsmetoder innen audiologisk (re)habilitering.
 • Studenten har kunnskap om vitenskap og vitenskapelig metode for å kunne lese forskningsrapporter og nyttiggjøre seg forskningsresultater i sin yrkesutøvelse.
 • Studenten har kunnskap om velferdssystemet i Norge, brukernes rettigheter og levekår.
 • Studenten har kunnskap om grunnleggende kulturforståelse og kjennskap til begreper og metoder som kan bedre evnene for tverrkulturelt samarbeid.
 • Studenten har kunnskap om profesjonsetikk og yrkesetiske retningslinjer for audiografen.
 • Studenten har kunnskap om relevante lover og regelverk i forhold til audiografen som yrkesutøver. Studenten har kunnskap om hvordan en kan bevisstgjøre personer med auditive vansker, slik at de i større grad blir i stand til å utnytte egne ressurser i kommunikasjon med andre.
 • Studenten har kunnskap om statistiske metoder Ferdigheter.
 • Studenten kan gjennomføre en audiologisk rehabilitering på barn og voksne ut i fra pasientens behov, i dette kan det inngå blant annet høreapparattilpasning, elektroakustiske målinger, øreproppmodifisering, avstøpning, verifisering og feilsøking.
 • Studenten har praktiske ferdigheter i bruk av veilednings- og rådgivningsteorier, for å veilede og gi råd til brukere, relevante nærpersoner og samarbeidspartnere.
 • Studenten har praktiske ferdigheter innen kommunikasjonsstrategier overfor hørselshemmede med ulike hørselstap og kjenner til tegnspråk.

Generell kompetanse

 • Studenten har evne til å reflektere over faglige problemstillinger og yrkesetiske dilemma.
 • Studenten har et bevisst forhold til audiografens kompetanse og ansvar i forhold til andre yrkesgrupper innenfor audiologifeltet.
 • Studenten har evne til å kunne identifisere sitt behov for ytterlige kunnskap innen et bestemt tema, samt å kunne innhente, kritisk vurdere, sammenfatte, reflektere og anvende informasjon både skriftlig og muntlig.
 • Studenten har forståelse for brukerperspektivet i sin yrkesutøvelse som audiograf .
 • Studenten er bevisst sin væremåte og kan reflektere over denne i samhandlingssituasjoner med brukeren.
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre pålagte arbeidsoppgaver alene og som deltaker i en gruppe.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Ferdighetstrening og laboratorieøvelser
 • Selvstudium - Gruppearbeid
 • Muntlig formidling for medstudenter og lærer(e)
 • Framstilling av skriftlig arbeid i form av innleveringer og annet
 • Videoinnspilling

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk tilstedeværelse i ferdighetstrening
 • Arbeidskrav 1: Rehabilitering 2 - FoU
 • Arbeidskrav 2: REM2 (RECD)
 • Arbeidskrav: FoU framlegg

Mer om vurdering

Eksamen i emnet er en todelt vurdering: - Individuell skriftlig 5 timers skoleeksamen uten tillatte hjelpemidler, som teller 50% av den samlede karakteren. - Individuell hjemmeeksamen over 1 uke, som teller 50% av den samlede karakteren. Det avvikles utsatt eksamen for studenter med gyldig fravær eller resultat "ikke bestått". Alle vurderingsdeler må vurderes til bestått for at eksamenen som helhet vurderes til bestått. Ved ikke bestått/forbedring av deleksamen er det kun nødvendig å ta eksamen i den ønskede vurderingsdelen. Det gis mulighet for forbedring av karakter per vurderingsdel. Det er klageadgang for hver enkelt deleksamen. Emnet har flere obligatoriske arbeidskrav - Skriftlig innlevering: REM 2 - Skriftlig innlevering: Rehabilitering 2 - FoU - Skriftlig innlevering: FoU framlegg, innlevering av presentasjon og artikkelsammendrag - Muntlig presentasjon: FoU framlegg, parvis/gruppevis muntlig fremlegg - Obligatorisk tilstedeværelse: ferdighetstrening i audiologisk rehabilitering - Obligatorisk tilstedeværelse: Minikurs Skriftlige innleveringer: Studenter som ikke får godkjent obligatorisk skriftlig arbeidskrav ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før den aktuelle eksamen. Studenter som ikke får godkjent det obligatoriske arbeidskravet etter andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet. Obligatorisk ferdighetstrening (rehabilitering): Det er krav om 100 % tilstedeværelse på obligatorisk ferdighetstrening. Studenter som ikke gjennomfører ferdighetstreningen i samsvar med timeplanen, må gjennomføre den aktuelle ferdighetstreningen på egen hånd, eventuelt sammen med medstudenter, senest to uker etter ordinær gjennomføring. For å få godkjent tapt ferdighetstrening, må studenten ta med dokumentasjon på gjennomføring (utskrift av testresultater eller liknende), og forklare framgangsmåter og resultater for faglærer. Eventuelle tilhørende studiespørsmål skal også gjennomgås. Det er studentens eget ansvar å avtale tidspunkt med faglærer for en slik gjennomgang av dokumentasjon og spørsmål. Obligatorisk tilstedeværelse (Minikurs): Det er krav om 100 % tilstedeværelse på minikurs med ekstern faglærer. Dette er konsentrerte bolker av undervisning i et tema som utdanningen anser som så viktig at studentene skal ha vært til stede ved undervisning. Studenter som ikke møter til minikurs, vil bli pålagt et individuelt tilpasset arbeidskrav som må godkjennes for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

For å kunne ta eksamen i emnet må emnet HAUD2002 Audiologisk rehabilitering 1 være bestått. Om man har avlagt en eksamen i HAUD2002, og resultatet er uavklart, kan en starte på emnet i påvente av endelig sensur. Om man ikke består denne siste eksamen må man avbryte videre studieprogresjon i påvente av 3 forsøk. Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i audiologi ved NTNU

Kursmateriell

Oversikt over pensumlitteratur vil finnes i Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD2001 18.0 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  18.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
 • Helse- og sosialfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 1/2 E 10.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 1/2 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU