course-details-portlet

GEOM2730 - Juss og matrikkellære

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

-Generelle rettsbegreper
-Forvaltningsrett
-Tingsrett
-Plan- og bygningsrett
-Arealplaner
-Eiendomsrett
-Matrikkelloven
-Matrikkelforretning
-Bruk av totalstasjon til måling av eiendomsgrenser
-Bruk av satellittutstyr til måling av eiendomsgrenser
-Standarder
-Matrikkelbrev
-Digitale einendomsdatabaser

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Grunnleggende forståelse for sentrale rettsprinsipper, med spesiell vekt på å forstå rollefordelingen mellom lovgivende, utøvende og dømmende myndighet, og da knyttet opp mot byggebransjens virkeområde.
- Gjøre rede for gjeldende rettsregler, rettskilder og rettssystemets forhold til samfunnet;
- Anvende forvaltningsloven og offentlighetsloven i plan- og byggesaker
- Forklare sammenhenger og prosedyrer ved matrikkelforretninger og delingssaker
- Tolke kommuneplaner og reguleringsplaner og gjøre rede for planprosedyren for kommunal planlegging.
- Grunnleggende forståelse av matrikkelloven, gjennomføring av matrikkelforretning og praktisk innmåling av eiendomsgrenser.
- Kjenne til hvilke krav som stilles til innmåling av eiendomsgrenser

Ferdigheter:
- Anvende matrikkelloven
- Være i stand til å gjennomføre en matrikkelforretning
- Kunne gjennomføre praktisk innmåling av eiendomsgrenser ved hjelp av totalstasjon og GNSS
- Kunne vurdere om innmålingen av eiendomsgrensene er gjennomført i henhold til de krav som stilles i standarder
- Kunne utarbeid matrikkelbrev (målebrev)
- Kunne oppdatere digitale eiendomsdatabaser

Generell kompetanse:
- Studentene skal ha en kompetanse som fører til at de kan gjennomføre arbeider etter matrikkelloven i henhold til "god landmålerskikk".

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger
- Obligatoriske arbeidskrav
- Prosjektarbeid
- Veildning
- Emnet har arbeidskrav som må gjennomføres på campus NTNU i Gjøvik. Tidspunkt for gjennomføring gis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

- Tidligere godkjente obligatorisk arbeidskrav kan godkjennes av emneansvarlig.
- For å bestå emnet må begge delvurderinger bestås.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)

Forkunnskapskrav

- Bestått (GEOM1110) Introduksjon til ingeniørfag geomatikk

Kursmateriell

- Norges lover 1687-2017 studentutgave, Flock/Lassen/Bull mfl, Fagbokforlaget, 2018, 9788245023374
- Rettigheter i fast eiendom, Einar Bergsholm, 2016, 9788245020755

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU