course-details-portlet

GEOM1110 - Introduksjon til ingeniørfag geomatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

- Projeksjoner og koordinatsystemer
- Visualisering
- Vektordata
- Analyser med vektordata
- Høydemålinger med nivellement
- Stasjonsetablering og grunnleggende målinger med totalstasjon
- Satellittmålinger med korreksjonsdata
- Grunnleggende bakkebasert laserskanning
- Grunnleggende beregninger av koordinater og høyder
- Dokumentasjon og tolkning av data fra landmålingsrapporter
- Feiltyper i måledata
- Normalfordeling, middeltall og standardavvik
- Enkel utjevning

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- gjøre rede for struktur og lagringsformater for geografiske data
- gjøre rede for hvordan geografiske informasjonssystemer (GIS) brukes for å løse praktiske problemstillinger
- beskrive mulighetene i geografisk analyse
- forklare grunnprinsippene for presentasjon av kartdata
- anvende grunnleggende landmålingsmetoder
- utføre manuelle beregninger av koordinater og høyder, nøyaktighetsberegning
- utarbeide dokumentasjon og forstå standardene.

Ferdigheter:
- utføre importert og eksport av data i et GIS
- beherske hvordan kart og egenskaper kobles
- utføre digitalisering og kartredigering
- beherske hvordan geografiske data presenteres
- arbeide med aktuelle måleinstrumenter

Generell kompetanse:
- mestre grunnleggende bruk av oppmålingsutstyr og programvare, evne til å behandle data både manuelt og i programvare, skrive dokumentasjon og rapport

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger
- Gruppearbeid
- Oppgaveløsning
- Veiledning

Obligatoriske aktiviteter:
8 obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgaver

Mer om vurdering

Utsatt digital skriftlig eksamen i august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)

Kursmateriell

- Skogseth, T. (2014). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 978-82-05-44943-3).
- Huisman, O (ed), de By, R.A. (ed) 2009: Principles of geographic information systems, 4th edition, ITC, Netherlands. ISBN 978-90-6164-269-5 (elektronisk lærebok - tilgjengelig via læringsplattform)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 07.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU