course-details-portlet

GEOG2900 - Bacheloroppgave i geografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir mulighet for faglig fordypning og erfaring i å gjennomføre et selvstendig arbeid gjennom en oppgaveprosess som kan tilsvare et begrenset utrednings- eller forskningsarbeid. Studentene velger problemstilling for oppgaven innenfor et av fagfeltene ved instituttet.

Bacheloroppgaven skal inneholde en vitenskapelig framstilling av det valgte temaet; presist formulerte forskningsspørsmål, begrunnede metodevalg og systematisk argumentasjon. Videre skal studenten forholde seg til relevant faglitteratur. Data eller det empiriske grunnlaget for analysen kan være basert på egne observasjons-, intervju-, survey- og/eller andre typer feltdata. Det er også anledning til å benytte eksisterende forskningsdata, offentlig statistikk, tekster, dokumenter med mer som grunnlag for analysen. Oppgaven skal følge vitenskapelige standarder i henhold til referanseføring og forskningsetiske normer.

Oppgaven skal skrives i løpet av ett semester og arbeidet skal utføres individuelt.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

 • har innsikt i aktuelle problemstillinger og relevant faglitteratur innenfor ett av instituttets fagfelt.
 • har forståelse av og fordypning i metodiske og analytiske tilnærminger.

Ferdigheter:

 • kan kritisk vurdere teorier og forskningsresultater.
 • kan gjennomføre et faglig selvstendig arbeid.

Generell kompetanse:

 • har teoretisk og metodisk kunnskap i faglig formidling, både muntlig og skriftlig.
 • kan arbeide selvstendig, kritisk og analytisk med et avgrenset utrednings- eller forskningsarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

 • Inntil 8 timer undervisning
 • Gruppebasert- og individuell veiledning kommer i tillegg

Det vil bli gitt veiledning gruppevis og individuelt ut fra de tema oppgavene plasseres under.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppevise veiledningsmøter
 • Progresjonsmøte med fremlegging av oppgave

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne levere bacheloroppgaven til vurdering. Bacheloroppgaven utgjør 100% av karakteren i emnet.

Det vil kun bli gitt veiledning på bacheloroppgaven i semester der det blir gitt undervisning.

Bacheloroppgaven utgjør 15 studiepoeng og bør ha et omfang på mellom 6 000 - 8 000 ord (ca. 15-20 sider). Se forøvrig utfyllende retningslinjer for karaktersetting av bacheloroppgave ved Institutt for geografi.

Forkunnskapskrav

Gjennomført minst 60 studiepoeng i emner fra fordypningen i geografi. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geografi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU