GEOG2003 - Breer og glasiale landskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset gir kunnskap om breers massebalanse, bevegelse, hydrologi og temperaturforhold, samt samspillet mellom breer og klima. Kurset gir videre kunnskap om landformdannende prosesser i tilknytning til breer, og utviklingen av glasiale landskap.

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet har som mål å gi studentene kunnskaper om breer, og hvordan ulike typer breer har bidratt til å utvikle det norske landskapet.
Ferdighet: Kandidaten vil kunne lese kvartærgeologiske kart, samt kartlegge og tolke glasiale landformer fra flybilder.
Generell kompetanse: Kandidaten kan arbeide selvstendig, kritisk og analytisk med sentrale problemstillinger, og kan formidle fagstoff knyttet til breer og glasiale prosesser.

Læringsformer og aktiviteter

18 timer forelesninger, 6 timer seminar.
Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser. Se
www.ntnu.no/geografi/studentinformasjon for oppdatert informasjon om hvilke emner som ikke tilbys. Oversikt vil være tilgjengelig seinest 10. januar i vårsemesteret og 10. august i høstsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG1512 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 18.12.2017 09:00 Storhall del 1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.