GEOG1004 - Geografi i praksis - Tall, kart og bilder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 2/5
Skriftlig eksamen 3/5 3 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler statistikk (beskrivende statistikk, samvariasjon, sannsynlighet og enkel lineær regresjon), grafiske presentasjonsmetoder (i form av grafer og temakart) og fjernanalyse (bruk av fly- og satellittbilder). Gjennom praktiske øvinger og prosjekt får studentene innsikt i muligheter og begrensninger ved kvantitative metoder og grafiske informasjonssystemer (GIS), samt lærer grunnleggende kartdesign.

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet gir studentene en innføring i kvantitative metoder og bruk av tabelldata, kart og bilder i geografiske informasjonssystemer (GIS).
Ferdigheter: Emnet gir en praktisk innføring i bearbeiding og presentasjon av data både i statistiske programpakker (SPSS) og geografiske informasjonssystemer (GIS).
Generell kompetanse: Emnet fremmer kritisk refleksjon over metode.

Læringsformer og aktiviteter

6 timer forelesninger, 4 timer seminar, nettbaserte læringsmoduler og 14 timer øvinger/prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Introduksjon til prosjektoppgave
  • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Begge eksamensdeler må være levert og bestått (karakter E eller bedre) for å bestå emnet. Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen. Ved forbedring av karakter, er det mulig å ta opp 1 av 2 delvurderinger. Skriftlig skoleeksamen er tilbudt begge semester, mens oppgavedelen må tas samlet i det semesteret det er undervisning i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 2/5
Høst ORD Skriftlig eksamen 3/5 D 13.12.2017 09:00 Storhall del 1
Vår ORD Oppgave 2/5
Vår ORD Skriftlig eksamen 3/5 D 26.05.2018 09:00 JC1 , JC12
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.