GEO3061 - Stikking, videregående

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

- Etablering av stikningsgrunnlag med ulike metoder (planlegging, måling, beregning/ analyse, rapport)
- Datum, projeksjoner og høydegrunnlag
- Rapportskriving
- Bruk av landmålingsprogrammer
- Kontraktsforståelse
- Tegningsforståelse
- Etablering og kontroll av terrengmodell
- Vegprosjektering, vegstikking og asbuilt med totalstasjon/ satellittutstyr
- Digital dataflyt
- BIM og anlegg
- Maskinstyring
- Terrestrisk laserskanning
- Standarder, normaler og håndbøker for vei og bane

Læringsutbytte

Etter emnet skal studentene ha følgende grunnlag
Kunnskaper:
- Oversiktskunnskap om aktuelle stikningsoppgaver, stikningsutstyr, stiknings- og kontrollmetoder basert på kombinasjon av teori og praktiske, erfaringsbaserte prosjektoppgaver
- Solid kunnskap knyttet til planlegging, etablering, kontroll av grunnlagsnett på bygg og anlegg
- God kjennskap til sentrale begreper, prinsipper, prosedyrer og metoder som brukes i stikking
- God kunnskap om digital dataflyt
- Solid forståelse for teori knyttet til bruk av analyseverktøy i til å utarbeide grunnlagsnett for landmålearbeider, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter:
- Videreutviklede praktiske ferdigheter med stikningsutstyr og tilhørende programvare
- God evne til å utarbeide stikningsgrunnlag, samt kontrollere dette
- Kunne framgangsmåten for å kontrollere og oppdatere en terrengmodell gjennom bruk av landmålingsinstrumenter 
- Kunne prosjektere en enkel vei og stikke denne ut og dokumentere utsettingens kvalitet
- Kunne planlegge og gjennomføre en 3-dimensjonal transformasjon knyttet til praktisk og nøyaktig målearbeid

Generell kompetanse:
- Evne til selvstendig og i samarbeid med andre å planlegge og gjennomføre bygg- og anleggsrelaterte oppmålingsprosjekter hvor behov for etablering av fastmerkegrunnlag, etablering av terrengmodell og transformasjoner kan inngå
- God generell kompetanse i stikking av punkter, linjer og kurver og utførelse av som bygget dokumentasjon
- God oversikt i gjeldende føringer innen standarder og lover knyttet til stikking
- Grunnleggende basiskompetanse i tegningstolkning og evne til å forstå bygg- og anleggskontrakter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Prosjektarbeid

Obligatoriske arbeidskrav:
Emnet har arbeidskrav som må gjennomføres på campus NTNU i Gjøvik. Tidspunkt for gjennomføring gis ved semesterstart.
1 ekskursjon må være godkjent av emneansvarlig

Obligatoriske aktiviteter

  • Ekskursjon - godkjennes av emneansvarlig
  • Obligatoriske arbeidskrav - gjennomføres på campus

Mer om vurdering

Ved stryk gjøres ny prøving etter avtale med emneansvarlig.

Vurdering av prosjekt(er):
4 prosjektoppgaver som gis én helhetlig karakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikk (BGEO)

Forkunnskapskrav

- GEO1191 Landmåling 1
- GEO1201 Landmåling 2
- GEO2282 Landmåling 3

Kursmateriell

- Div Håndbøker fra Statens vegvesen og Jernbaneverket
- Kontraktsdata og tegninger fra et anlegg
- Håndbøker til PC-program og elektroniske målebøker
- Geodatastandarden
- Brukerhåndbok for dataprogrammene Road Runner, Gemini Oppmåling og GIS-Line
- Diverse utdelt materiale/ notater
 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering** 100/100

Utlevering
01.11.2017

Innlevering
10.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlevering i Inspera. ntnu.inspera.no
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.