course-details-portlet

GB8510 - Flotasjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 3 timer 3.PART , D

Faglig innhold

Flotasjon er en fysisk og kjemisk prosess som er mye brukt i oppredning og vannrensing. Dette emnet fokuserer på de teoretiske og praktiske aspektene ved flotasjon. Emnet inkluderer f.eks. overflatekjemi og flotasjonskinetikk, flotasjonsegenskapene til ulike faste stoffer og deres interaksjon med ulike reagenser. Emnet inneholder også omfattende informasjon om flotasjonsutstyr, maskiner og kretser, samt scenarier som illustrerer bruken av flotasjonsprosesser.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal ha kunnskap om og forståelse av de vanligste løsningene som benyttes ved prosessering av ulike råstoffer.

Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å benytte digitale verktøy til å tegne flytskjema og foreslå prosesser for effektive og miljøvennlige systemer.

Generell kunnskap: Studentene skal være i stand til å identifisere nye ideer og innovasjoner innen dagens flotasjonsprosesser, samt være i stand til å kommunisere og dele erfaringer med andre som har bakgrunn i fagfeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet inneholder forelesninger og øvinger samt en semesteroppgave.

Mer om vurdering

I grunnlaget for sluttkarakter inngår en skriftlig avsluttende eksamen som teller 70 % og semesterprosjekt som teller 30 %. Begge delene må være bestått for å bestå emnet. Ved gjentak må hele emnet gjentas. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til ph.d.-programmet Ingeniørvitenskap (PHIV), relevant studieretning, eller godkjenning fra emneansvarlig.

TGB4227 Mineralproduksjon, grunnkurs eller tilsvarende grunnkurs i oppredning som dekker knusing, maling, separasjonsteori, sikting og fraksjonering, tyngdekraftseparering, magnetseparering og flotasjon.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Oppredning
  • Mineralproduksjon
  • Mineralteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 3.PART , D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Prosjektoppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 3.PART , D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjektoppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU