course-details-portlet

GB8303 - Stabilitet av fjellskjæringer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Kurset omfatter de grunnleggende problemstillinger i forbindelse med analyse av stabiliteten av
fjellskjæringer: 1) Definisjon av potensielt stabilitetsproblem, 2) Kvantifisering av inngangsparametre
og 3) Beregningsmetoder. Dekker bl.a. faktorer som innvirker på stabilitetsforholdene, metoder for
innsamling av ingeniørgeologiske data, stereografiske projeksjons- og analyseteknikker,
kvantifisering/skalaeffekter vedrørende skjærstyrke og sprekkevannstrykk, utrasningstyper,
deterministisk kontra probabilistisk analyse, stabilitetsforbedrende tiltak og stabilitetsovervåkning.
Undervisningen vil foregå som ledet selvstudium/individuelt lesepensum samt felt- og laboratoriearbeid etter nærmere avtale. Prosjektrapport innen oppgitt emne skal utarbeides.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: - Emnet skal bringe deltakerne opp på et høyt internasjonalt nivå innenfor Stabilitetsanalyse av fjellskjæringer.
- Studentene skal ha dyptgående kunnskaper om metodikk for ingeniørgeologiske undersøkelser og stabilitetsanalyser ifm. stabilitesanalyse av fjellskjæringer.
FERDIGHETER: - Studentene skal kunne foreta spesialiserte ingeniørgeologiske felt- og laboratorieundersøkelser som benyttes ifm. stabilitetsanalyse av bergskråninger og skjæringer.
GENERELL KOMPETANSE: - Studentene skal utvikle evnen til selvstendig vurdering og analyse av kompliserte problemstillinger knyttet til stabiliteten av fjellskjæringer, samt evnen til å samarbeide tverrfaglig om løsning av slike problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys hvert 2. år, og ikke i studieåret 2020-2021.
Emnet foregår på engelsk dersom ikke alle oppmeldte behersker norsk.

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Hver del som ikke ble bestått må tas på nytt (rapport og / eller eksamen).

Forkunnskapskrav

Fullført masterstudium med kunnskaper i ingeniørgeologi tilsvarende emne TGB4190 Ingeniørgeologi - berg VK.

Kursmateriell

Utvalgte deler av Wyllie & Mah (2004): ”Rock Slope Engineering”, Spon Press, 431s. Notater og utvalgte artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIG1969 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU