course-details-portlet

GB8303 - Stabilitet av fjellskjæringer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Kurset omfatter de grunnleggende problemstillinger i forbindelse med analyse av stabiliteten av fjellskjæringer: 1) Definisjon av potensielt stabilitetsproblem, 2) Kvantifisering av inngangsparametre og 3) Beregningsmetoder. Dekker bl.a. faktorer som innvirker på stabilitetsforholdene, metoder for innsamling av ingeniørgeologiske data, stereografiske projeksjons- og analyseteknikker, kvantifisering/skalaeffekter vedrørende skjærstyrke og sprekkevannstrykk, utrasningstyper, deterministisk kontra probabilistisk analyse, stabilitetsforbedrende tiltak og stabilitetsovervåkning. Undervisningen vil foregå som ledet selvstudium/individuelt lesepensum samt felt- og laboratoriearbeid etter nærmere avtale. Prosjektrapport innen oppgitt emne skal utarbeides.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Emnet skal bringe deltakerne opp på et høyt internasjonalt nivå innenfor Stabilitetsanalyse av fjellskjæringer. Studentene skal ha dyptgående kunnskaper om metodikk for ingeniørgeologiske undersøkelser og stabilitetsanalyser ifm. stabilitetsanalyse av fjellskjæringer.

FERDIGHETER: Studentene skal kunne foreta spesialiserte ingeniørgeologiske felt- og laboratorieundersøkelser som benyttes ifm. stabilitetsanalyse av bergskråninger og skjæringer.

GENERELL KOMPETANSE: Studentene skal utvikle evnen til selvstendig vurdering og analyse av kompliserte problemstillinger knyttet til stabiliteten av fjellskjæringer, samt evnen til å samarbeide tverrfaglig om løsning av slike problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys hvert 2. år. Emnet foregår på engelsk dersom ikke alle oppmeldte behersker norsk.

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Hver del som ikke ble bestått må tas på nytt (rapport og / eller eksamen).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Fullført masterstudium med kunnskaper i ingeniørgeologi tilsvarende emne TGB4190 Ingeniørgeologi - Berg, videregående kurs.

Kursmateriell

Utvalgte deler av Wyllie & Mah (2004): "Rock Slope Engineering", Spon Press, 431s. Notater og utvalgte artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIG1969 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU