course-details-portlet

FYST1105 - Bevegelseslære 2

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Sentrale tema i emnet er motorisk utvikling, -læring og -kontroll. Emnet fokuserer på utvikling i et livsløpsperspektiv, teorier som søker å forklare mekanismene bak hvordan vi lærer og kontrollerer bevegelser, og hvordan faktorer knyttet til personen selv, bevegelsesoppgaven og omgivelsene kan påvirke bevegelsesløsningene i en gitt situasjon. Det legges stor vekt på forståelse av hva de ulike teoretiske retningene står for, og hvilke implikasjoner de kan ha for praksis.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved gjennomført emne forventes det at studenten:

 • forstår og beskriver sentrale teorier om hvordan bevegelser læres og kontrolleres.
 • forstår og beskriver normalvariasjoner av bevegelse og funksjon som kan forventes hos mennesket gjennom livsløpet.

Ferdigheter

Ved gjennomført emne forventes det at studenten:

 • kan ta i bruk ulike tilnærminger for å initiere og skape endring i bevegelsesmønster og ferdigheter hos individer med ulikt utgangspunkt, i ulike bevegelsesoppgaver og i ulike omgivelser.

Generell kompetanse

Ved gjennomført emne forventes det at studenten:

 • diskuterer de grunnleggende forskjellene mellom teorier om hvordan bevegelser læres og kontrolleres og deres implikasjoner for praksis.
 • har innsikt i, og diskuterer hvordan personlige, sosiale, miljømessige og kulturelle forhold kan påvirke et menneskes bevegelsesmuligheter, funksjon og deltakelse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, selvstudium/selvstendig arbeid, praksisstudium. Delt læringsfokus med FYST1101.

Emneevaluering: Emnet evalueres minst én gang underveis i gjennomføringen og én gang etter hver gjennomføring av emnet, basert på referansegruppemetodikk. Etter minst hver tredje gjennomføring av emnet innhenter emneansvarlig også tilbakemelding fra alle studentene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Barnehagepraksis med tilhørende skriftlig oppgave/rapport

Mer om vurdering

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen (6 timer). Eksamen vurderes med bokstavkarakterene A-F, hvor E er laveste beståtte karakter.

Obligatoriske aktiviteter

 • To ukers praksis i barnehage (delt læringsfokus med emnet FYST1101). Fra FYST1105 er hovedfokus i denne praksisperioden på barns motoriske utvikling. Studentene skal gjennom denne praksisen bl.a. få erfaring med observasjon, beskrivelse og analyse av barns bevegelser i ulike situasjoner.
 • Skriftlig rapport eller oppgave tilknyttet praksis i barnehage. Form og innhold bekjentgjøres på Blackboard ved emnets oppstart.

Praksisperioden med tilhørende oppgave eller rapport vurderes samlet til godkjent/ikke godkjent. Begge elementer må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen i FYST1105. Dersom studenten har mer enn 10 % fravær fra barnehagepraksis blir praksisperioden ikke godkjent. Om studenten pga. sykdomsrelatert fravær mangler 1-2 dager på å få praksisperioden godkjent når 2-ukersperioden er over, kan det i samråd med utdanningen og praksisplassen avtales et opplegg for å ta igjen den nødvendige praksismengden i tilknytning til praksisperioden (f.eks. ved bruk av studiedager). Dersom dette ikke lar seg gjøre må praksisperioden i sin helhet gjennomføres på nytt. Utdanningen legger til rette for at praksisperioden da kan gjennomføres umiddelbart etter at siste eksamen i første studieår er gjennomført. Om praksisperioden da blir godkjent kan studenten ta sitt første forsøk på eksamen i FYST1105 ved gjennomføring av ny/utsatt eksamen i august. Ved ikke godkjent rapport/oppgave får studenten en (1) ny sjanse til å få denne godkjent, innen 14 dager.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

FYST1103 (Bevegelseslære 1)

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensumlitteratur publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFYS1007 7.5 HØST 2020
FYST2205 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Fysioterapi
 • Helse- og sosialfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 25.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 7
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU