course-details-portlet

FY6018 - Elektrisitet og elektronikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Ohms lov og Kirchhoffs lover.
Veksel- og likestrømkretser med motstander, spoler og kondensatorer.
Ledere, isolatorer og halvledere.
Energibånd og energigap, doping av halvledere, dioder, transistorer og solceller.
Elektroniske brytere og enkle forsterkere.
Digitale sensorer.
Simuleringer og eksperimentelt arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har
• grunnleggende forståelse for begrepene spenning, strøm og resistans
• grunnleggende forståelse om ledere, halvledere og isolatorer
• kunnskap om hvordan halvledere utnyttes i solceller, dioder og transistorer
• kunnskap om hvordan en kondensator og en spole lagrer energi og hvordan dette utnyttes teknologisk
• kunnskap om virkemåten til noen vanlige sensorelementer

Ferdigheter
Kandidaten kan
• analysere, simulere og gjøre beregninger på elektriske kretser
• karakterisere komponenter og sensorer
• bruke matematikk til å beskrive og løse problemer i halvlederfysikk og elektronikk
• bruke digital programvare til å problemer i halvlederfysikk og elektronikk
• sette eksperimenter inn i et helhetlig undervisningsopplegg

Generell kompetanse
Kandidaten kan
• formidle fagstoff og resultater
• utnytte kompetanse i fysikk på nye problemstillinger
• utnytte egen fysikk-kompetanse til å planlegge og gjennomføre god undervisning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppediskusjoner og praktisk laboratoriearbeid på samlingene.
Mellom samlingene: Individuelle innleveringer, samarbeid med andre studenter og veiledning på Blackboard (NTNUs e-læringsplattform).

Det legges vekt på at undervisningen på samlingene skal gjøre studentene i best mulig stand til å arbeide individuelt videre mellom samlingene. I tillegg prioriteres læringsaktiviteter på samling som studenten ikke kan gjøre individuelt, f.eks. laboratoriearbeid.
Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på samlinger
  • Skriftlige innleveringer i Blackboard mellom samlingene

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen (100 %).
Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi (TKEVU)
KOMPiS Fysikk 2, 8.-13. trinn (KFYS2-8-13)

Forkunnskapskrav

Matematikk på nivå med R2/3MX i videregående skole.

Kursmateriell

Storey: Electronics – a systems approach (5. utg)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU