course-details-portlet

FRA2900 - Bacheloroppgave i fransk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave med justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven skal skrives på fransk innenfor en av fagets tre disipliner, eller behandle et tverrdisiplinært emne. Oppgaven skal ha et omfang på mellom 6000 og 8000 ord (pluss/minus 10 prosent), ekskludert referanseliste og vedlegg. Studenten skal utvikle sin ferdighet i fransk og opparbeide tekst- og skriveforståelse. Emnet gir innsikt i informasjonsbearbeiding, innsamling av empiri, samt vurdering av forskning og metode innen et faglig relevant tema. Bacheloroppgaven kan skrives i samråd med ekstern partner (bedrift eller organisasjon).

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet

- har kunnskaper om et selvvalgt tema innen språk-, litteratur- og/eller kulturvitenskap

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet

- har evne til å formulere og avgrense en vitenskapelig problemstilling innen fransk språk-, litteratur- og/eller kulturvitenskap

- behersker skriftlig akademisk framstilling på fransk

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet

- har gode analytiske ferdigheter og evner til kritisk refleksjon

- kan analysere og organisere innsamlet kunnskap og formidle den skriftlig og muntlig

- behersker fagterminologi og metoder som kreves i et vitenskapelig arbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeundervisning og -veiledning. Gjennom gruppeundervisning/veiledning skal studenten velge en problemstilling, et pensum og utarbeide en disposisjon. Undervisningen vil organiseres ut fra hva som er mest hensiktsmessig i forhold til studentenes bacheloroppgave og tilgjengelige veiledningsressurser.

Obligatoriske aktiviteter

 • Problemstilling
 • Prosjektskisse
 • Muntlig presentasjon av oppgaven
 • Minst 2 individuelle veiledninger

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven skrives på fransk. Sluttvurderingen av bacheloroppgaven justeres gjennom en muntlig eksamen på ca. 30 minutter. Muntlig eksamen avholdes på fransk. Muntlig eksamen vil ikke bli gjennomført dersom bacheloroppgaven ikke er bestått. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Det er ikke mulig å skrive bacheloroppgaven i semester hvor det ikke er undervisning/veiledning i emnet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bestått påbyggingsemne i fransk (FRA2000-emne) innenfor den samme fagdisiplinen som skal danne utgangspunkt for bacheloroppgaven (litteratur, språkvitenskap eller kulturhistorie).

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Pensum vil inneholde noe felles og noe individuelt materiale som godkjennes av veileder.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fransk språk
 • Fransk litteratur
 • Fransk
 • Fransk kulturkunnskap
 • Fransk litteraturvitenskap
 • Fransk språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave/Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100

Utlevering
08.11.2022

Innlevering
15.11.2022


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Bacheloroppgave med justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
25.05.2023

Innlevering
01.06.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU