FO001316 - Matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 5 timer D
Mappevurdering 50/100 D

Faglig innhold

ARITMETIKK OG ALGEBRA.
LIKNINGER OG ULIKHETER.
FUNKSJONER, GRENSEVERDIER OG KONTINUITET.
DERIVASJON OG DRØFTING.
GEOMETRI OG TRIGONOMETRI.
EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKSJONER.
VEKTORER.
INTEGRASJON OG DIFFERENSIALLIKNINGER.
REKKER.
SANNSYNLIGHETSREGNING OG KOMBINATORIKK.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Kandidaten har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn.
Kandidaten har kunnskap om matematiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder og kan definere og forklare de viktigste begrepene innenfor algebra, funksjoner, trigonometri, logaritmer, vektorer, integrasjon og differensialligninger, kombinatorikk og sannsynlighetsregning og kan definere og forklare disse.
Kandidaten har grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy til beregninger og visualisering.

Læringsutbytte - Ferdigheter:
Kandidaten har solide regneferdigheter i algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanningen eller integrert master i teknologi.
Kandidaten kan løse problemer innenfor hovedområdene aritmetikk, algebra, funksjoner, geometri, logaritmer og eksponensiallikninger, vektorer, integrasjon, differensialligninger og sannsynlighetsregning.
Kandidaten kan anvende regneferdigheter i matematikk på problemstillinger i fysikk.
Kandidaten kan uttrykke seg presist ved bruk av matematisk notasjon.

Læringsutbytte - Kompetanse:
Kandidaten har evne til abstrakt tenkning og forståelse for hvordan logisk og analytisk tankegang benyttes innenfor matematikkfaget.
Kandidaten kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet.
Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske begreper og størrelser.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Klasseromsundervisning, regneveiledning med faglærer, bruk av grafisk kalkulator.

Obligatoriske arbeidskrav:

Minst 2 leverte mappeprøver og minst 80% frammøte ved undervisning pr. semester.

Mer om vurdering

5 timers individuell skriftlig slutteksamen (50% )

Mappe (50%)

Både mappa og slutteksamen må være bestått for å bestå faget.I løpet av skoleåret blir det avholdt 3 individuelle, skriftlige prøver. Prøvene samles i en mappe og karakteren på mappa vil telle 50% av karakteren i faget. En må delta på minimum 2 av prøvene for å få karakter på mappa og har man deltatt på alle 3, er det de 2 beste som teller. Dersom gyldig fravær gjør at studenter ikke har 2 prøver, blir det arrangert en ekstra prøve i mai for disse.Ved stryk på mappekarakteren kan man ikke gå opp til slutteksamen, men må ta 2 nye mappeprøver i et nytt studieår. Ny og utsatt eksamen: Ved stryk på slutteksamen avholdes det kontinuasjonseksamen i starten av august. Grafisk kalkulator, uten mulighet for trådløs kommunikasjon og symbolsk regning, er tillatt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning (252FK)

Kursmateriell

Tor Andersen: Aktiv formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget (2013), ISBN: 978-82-450-0875-3.
Oldervoll mf: COSINUS - Matematikk for forkurs for ingeniør- og maritim utdanning, Cappelen (2016).
Oldervoll mf: SINUS - Matematikk for forkurset for ingeniør- og maritim utdanning, Cappelen (2016).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet vurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 50/100 D 23.04.2018 Gymsal , Datalab C225
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 D 30.05.2018 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 50/100 D 06.08.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.