course-details-portlet

FI2108 - Filosofisk estetikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 6 timer
Oppgave 50/100

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Vi er omgitt av kunst og estetiske uttrykk, som tekster, musikk, bilder, film. Men hva er kunst, og hvilke roller spiller den i våre liv? Og hva vil det si at noe er estetisk?

Emnet gir en fordypning i sentrale estetiske teorier og problemstillinger og tematiserer begreper som fortolkning, sanselighet, kroppslighet, skjønnhet, form, modernisme, mimesis, samt forholdet mellom kunst og samfunn. Samtidig diskuteres hvordan de estetiske tradisjonene forholder seg til andre grunnleggende spørsmål i filosofi, som erkjennelse, eksistens, etikk og politikk.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
- kunnskap om sentrale problemstillinger i filosofisk estetikk samt fordypning i utvalgte problemer.
- kunnskap om estetiske problemstillinger knyttet til ulike kunstformer
- kunnskap om estetikkens historie.

Ferdigheter:
- evne til å fremstille ulike problemområder og argumentere for og imot ulike posisjoner innen filosofisk estetikk.
- evne til å tenke filosofisk med utgangspunkt i konkrete kunstverk.
- evne til å orientere seg i litteraturen i feltet, og finne komplementerende litteratur med relevans for en gitt eller selvvalgt problemstilling.
- evne til å løse problemstillingen på en selvstendig måte gjennom et skriftlig arbeid (essay).

Læringsformer og aktiviteter

Seminar/forelesning, veiledning fra faglærer og egenaktivitet.

Emnet har to alternative vurderingsformer (se 'mer om vurdering') med ulik obligatorisk aktivitet som må være fullført for å gå opp til eksamen:

- For vurderingsform oppgave/skoleeksamen kreves det godkjent pensumliste som må leveres fysisk til instituttet.
- For vurderingsform oppgave kreves det godkjent pensumliste som må leveres fysisk til instituttet, 80 % deltagelse på seminar og godkjent muntlig presentasjon (15 minutter).

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % deltagelse på seminar
  • Muntlig presentasjon
  • Godkjent pensumliste

Mer om vurdering

Emnet har to alternative vurderingsformer studentene velger mellom: 'oppgave/skoleeksamen' og 'oppgave'. Se 'læringsformer og aktiviteter' for nærmere informasjon om ulik obligatorisk aktivitet knyttet til de to vurderingsformene.

Vurderingsform 'oppgave/skoleeksamen': evaluering skjer gjennom essay hvor problemstilling utarbeides i samråd med faglærer og en 6 timers skriftlig eksamen (ingen tillatte hjelpemidler). Skoleeksamen tar i større grad sikte på å teste breddekunnskaper i emnet. Begge delene teller likt. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved gjentak av eksamen må begge eksamensdeler tas på nytt.

Vurderingsform 'oppgave': evaluering gjennom essay hvor problemstilling utarbeides i samråd med faglærer.

For begge vurderingsformer gjelder følgende praktiske opplysninger vedrørende essayet: Lengde: 4400-6000 ord. Studenter anbefales sterkt å levere et utkast av essayet til veileder/faglærer for tilbakemelding i forkant av den endelige innleveringen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum legges opp i henhold til seminaret man følger og i samråd med faglærer.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filosofi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100

Innlevering 17.11.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1)

Utlevering 24.11.2020

Innlevering 24.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 12.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2)

Utlevering 20.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering 17.11.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 12.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU