course-details-portlet

FI1402 - Filosofihistorie 2

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave/Skriftlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 1/2 4 timer E
Oppgave 1/2

Faglig innhold

Empiristen John Locke kan regnes som grunnleggeren av den politiske liberalismen. Immanuel Kant innevarsler en ny epoke i filosofien, i det fornuften settes i sentrum for vitenskap, etikk og politikk. Georg Wilhelm Friedrich Hegel bygger videre på Kant, men stiller også filosofiske spørsmål i lys av fagets egen historiske utvikling. På ulike måter vender Karl Marx og Friedrich Nietzsche seg kritisk mot denne historien, noe som fortsatt preger den filosofiske debatt. Emnet består for en stor del av originaltekster, og hovedvekten legges på å gjøre studentene kjent med filosofenes egne skrifter. Disse blir imidlertid belyst ved kommentarlitteratur fra vår tid. Emnene gir også en generell oversikt over den vestlige filosofihistorien i perioden.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse av emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

Kandidaten

  • har kunnskap om hovedtrekkene i de filosofiske posisjonene til Locke, Kant, Hegel, Marx og Nietzsche
  • har mer inngående kunnskap om noen sentrale tekster til ovennevnte filosofer

Ferdigheter

Kandidaten

  • har evne til å lese filosofiske originaltekster (i oversettelse) fra slutten av 1600- til slutten av 1800-tallet og forholde seg til sekundærlitteratur om disse
  • har evne til å se argumentene til ovennevnte filosofer i forhold til hverandre, og til filosofiske problemstillinger i vår egen samtid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsgrupper og egenaktivitet. Det kreves en godkjent øvingsoppgave på 1600-3200 ord i 12 pkt. Times New Roman, 1,5 linjeavstand for å kunne gå opp til eksamen. Øvingsoppgave gis bare i det semester det gis undervisning i emnet, men er gyldig både dette og det påfølgende semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Vurderingen skjer gjennom en hjemmeoppgave og en 4-timers skriftlig skoleeksamen (ingen tillatte hjelpemidler). Hjemmeoppgaven (2400-4000 ord) tar utgangspunkt i samme oppgavetekst som øvingsoppgaven, men skal være en forbedret videreutvikling i lys av tilbakemelding som er gitt av seminarleder og eventuelt nærmere lesing av pensum. Skriftlig skoleeksamen tar i større grad sikte på å teste breddekunnskaper i emnet. Begge delene teller likt.

Begge eksamener må være bestått i samme semester. Ved gjentak av eksamen må begge eksamensdeler tas på nytt.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FI1102 7.5 HØST 2016
HFFI112 7.5 HØST 2016
FI1202 7.5 HØST 2016
FI1001 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filosofi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave/Skriftlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 1/2

Utlevering
24.11.2022

Innlevering
08.12.2022


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 1/2 E 15.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL271 Sluppenvegen 14 1
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Oppgave 1/2

Utlevering
02.05.2023

Innlevering
16.05.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 1/2 E 23.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU